GSC– Aktivering

GSC-Aktivering är en djupgående healing med gudomliga stjärnkoder som vibrerar i högre frekvenser av ljus och kärlek.  Dessa multidimensionella ljusfrekvenskoder transformerar och balanserar kropp, själ och sinne. Via de gudomliga frekvenskoderna av vårt gudomliga original aktiverar och återskapars DNA-spiralens 13 strängar och ursprungliga kraft, vilket öppnar ditt gudomliga hjärta samt universella högre chakrasystem, ljuskanal och ljuskroppar. 

Stjärnkoderna hjälper inkarnerade ljusvarelser från högre dimensioner att öppna upp en högre stjärnmedvetenhet, i syfte att bli de nya Stjärnledarna här på jorden. 

Nedladdningen av multidimensionella ljusfrekvenskoder sker direkt från Skapelsekällan. Frekvenskoderna förs ner via gudomliga ljusstrålar av ros, kristall, guld och diamant som återigen öppnar inre gudomliga dimensioner med nya frekvensvågor som väcker Hjärtats essens av renaste kärlek. 

Energier av ros, kristall, guld och diamant läker och förenar kropp, själ och sinne. Ros höjer frekvensen och flödet i dina kroppar. När du uppnår en högre frekvens av balans kan inre dimensioner och kosmiska flöden öppnas så att du återigen kan hämta hem stjärnskoder som väcker minnet om din gudomliga existens, själens kosmiska visdom och stjärnmedvetenhet från högre galaxer så att du blir din egen Mästare. Som mästarsjäl träder du in i den nya tidsdimensionen för att verka i oändlighetens ljus av kärlek.

Ljusfrekvenskoderna är speciellt anpassade för att öka din kapacitet och inre ljusstyrka att ta emot en större mängd högfrekvent energi. GSC-Aktiveringen hjälper dig också i processen att integrera och förankra dessa nya energiflöden, vilket stärker din förmåga att sprida dina gudomliga stjärnfrön av högre frekvenser och medvetenhet.

Aktiveringen av DNA-spiralen och det högre chakrasystemet öppnar också nya ljuskroppar som vibrerar i högre frekvenser. DNA= Din Nya Aura – inifrån och ut (Divine New Ascension).

Energierna av ros, kristall, guld- och diamant återställer din inre Hel-Ande kraft och fyller dig med det vita ljuset som består av alla gudomliga färger och frekvenser. Genom det vita ljuset ökar flödet av energi som ger oss tillgång till vår inre laserkraft.

Laser betyder förstärkning som bildas genom överskott av energi. Detta överskott av energi kan användas för att förstärka ljusets kraft och verkan.

I GSC-Aktiveringarna sker via nedladdning av högfrekvent ljus som återställer cellernas ursprungliga kapacitet att skapa ett överflöd av energi. Överföring av laserljus genererar en kraftfull healing. Denna alkemi transformerar och omvandlar lågfrekvent energi till högre frekvenser av ljus, kärlek och glädje.

Ros – Öppnar den villkorslösa kärleken i ditt hjärta 

Kristall – Själens kosmiska medvetenhet och visdom

Guld – Gudomligt kärleksljus av balans och enhet

Diamant – Oändlig styrka av renaste kraft och kärlek

Vita Ljuset – En Hel-Ande kraft av oändligt ljus

GoldenStarCode-Aktivering är en process som består av olika steg och nivåer. Uppbyggnaden i varje steg sker i synkronitet med ditt högre gudomliga jag.

I GoldenStarCode-Aktiveringarna får du grundläggande förståelse om DNA-spiralens funktion och påverkan av själen, mänsklighetens, jorden och universums utveckling.

Aktiveringarna är en healingsession som sker via guidning, vilket gör dig medveten om hur det högre universella chakrasystemet kan öka din förmåga att ta emot och hantera dessa energier med högre frekvenser från universums ljuskällor.

De 5 individuella stegen i GSC-Aktiveringarna är en kvantfysisk utbildning med läran om kosmologi. Kraften som finns i universum finns också inom oss. Vi bär alla ett inre universum med oändliga krafter. Det är denna kraft du återigen öppnar upp och förankrar genom aktiveringen av DNA och det universella högre chakrasystemet. När kraften expanderar i oss expanderar den även i hela universum.

GoldenStarCode Aktivering består av 5 utvecklingssteg:

Steg 1 GSC-Aktivering Bas 1

GoldenStarCode – Gudomliga Stjärnkoder med högre frekvenser av ljus och kärlek som väcker din Stjärnmedvetenhet och öppnar kontakten med själens högre visdom och din gudomliga urspungskälla.

I GSC-Aktivering Bas 1 innefattar en djupgående transformationsprocess som är speciellt utformad utifrån Dina unika gudomliga förmågor. Via aktiveringen laddas viktiga gudomliga och själsliga koder ned som aktiverar den ursprungliga konstruktionen av 13 DNA-spiralen och det högre chakrasystemet. Aktiveringen startar en uppgradering på alla nivåer och plan.

GSC-Aktiveringen inleds med information som ger dig mer förståelse om universums geometriska former, symboler och koder samt DNA-spiralens betydelse för utvecklingen av det högre chakrasystemets och dess samverkan med den ursprungliga gudomliga planen, den kosmiska utvecklingen och jordens evolution.

Denna aktiveringsprocess är en effektfull healing som löser upp karman, blockeringar och begränsningar. Via det högre chakrasystemet öppnas nya energiflöden, vilket ökar ljuskvoten, grundvibrationen och kärleksfrekvensen i kropp och själ.

Healingen med GoldenStarCode öppnar mottagandet av högfrekventa ljuskoder. Denna starka spiralformade gyllene energin löser upp gamla och lägre vibrationer. Lågfrekvent energi i celler, DNA, chakran, själ och ljuskroppar ersätts med högfrekvent energi. Förnyelsen av 13 eteriska DNA-strängar hjälper dig att läka de minsta beståndsdelarna i dina celler som orsakat obalans mellan manligt & kvinnligt. Denna inre balans öppnar ditt 5D gudomliga hjärta, vilket återskapar och stärker den kvinnliga kraften i oss och på jorden. Aktiveringens syfte är att hjälpa Dig att skapa ett bättre liv och flöde genom få tillgång till dina potentialer och återfå balans i alla dimensioner och plan inom dig.

Den ursprungliga DNA-spiralen bär unika multidimensionella krafter. Återställningen av DNA är en inre process som återskapar cellernas kristallina struktur och omvandlar dig till en multidimensionell varelse. Aktiveringen uppgraderar kropp, sinne, själ och hjärta till att vibrera i högre frekvenser. Denna nerladdning och rekonstruktion gör att din ljuskropp kan förflytta sig till andra dimensioner och stjärnsystem i universum.

De gudomliga Stjärnkoderna öppnar ditt högre allmedvetande om ditt ursprung och gudomliga version. När cellerna svarar an på dessa stjärnfrekvenser väcks minnen av själens existens och visdomar från högre dimensioner. Ljuskoderna belyser tidigare liv och erfarenheter från Lemurien, Atlantis samt andra civilisationer och platser på jorden och i universum.

I Aktiveringen bearbetas 3 dimensionella plan där sinne, kropp och själ genomgår en djupare transformation, rensning och läkning. Denna process avlägsnar och avslutar gamla förbindelser och energitrådar. Dina energier tonas in och ansluts till högre frekvenser. Denna process startar en cellulär förändring som balanserar, renar och omvandlar Dina celler och chakran så att aktiveringen av Dina Högre chakran och ljuskanal kan startas igång.

Det är på det 5 dimensionella planet som ditt högre chakrasystem och Gudomliga ljuskanal aktiveras och integrera. Denna nedladdning stärker din inre kraft och skapar jämvikt mellan det feminina och det maskulina. Ditt DNA bär en inre resonans som svarar an på dessa aktiveringskoder. Cellerna signalerar för din kropp att det nu är dags att återvända till din ursprungliga gudomliga plan. Ljuskoder med nya själsuppdateringar från Ditt Högre Gudomliga Jag kommer att aktivera ditt allseende öga, vilket ökar ditt medvetande och expanderar din universella kraft. Du aktiverar cellminnen med medvetande om ditt själsliga ursprung och kunskaper av Ditt Högre Gudomliga Jag, vilket ger dig en djupare innebörd av din livsväg och livsuppdrag.

Med hjälp av den ”Heliga Triangeln” uppgraderas kropp och själ att vibrera i 5D för att integrera och förankra dina 13 chakran. Det 13:e chakrat är en portal för de renaste kärleksenergierna i Ditt hjärta. Denna portal är vägen till din inre gudomliga essens där Du för alltid är din egen Mästare. När den universella kärleken spirar i Ditt hjärta och manifesteras i ditt liv tar du klivet in i en 5 dimensionell verklighet och blir en bärare av denna nya ljusfrekvens. Genom denna aktivering påbörjas omvandlingen av din ljuskropp till en multidimensionell energiform som gör det möjligt att färdas mellan olika världar och dimensioner.

GSC-Aktivering Bas 1 bokas som individuell session. Sessionen inleds med information om aktiveringsprocessen via Skype/Messenger/WhatsApp. Aktiveringen görs sedan som en guidad healingsession via telefon. GSC-Aktiveringen är en kvantfysisk utbildning med läran om kosmologi som ger dig vägledning för din högre gudomliga utveckling.

Kostnad: 1850 kr (ca 2,5 tim). Det ingår utbildningsmaterial samt en guidad meditation att lyssna på för att integrera och förstärka GSC-Aktiveringen.

Ja tack! Ta mig till bokningen.

Efter GSC-Aktivering Bas 1 fortsätter processen med omställningar som tar hand om de 3D-energier som är färdiga att avslutas. När energierna avlägsnats ersätts de med en ny 5D-struktur som överensstämmer med ditt högre gudomliga syfte. Denna process kan komma att upprepas, då endast det som fyllt sin funktion kan avlägsnas. Våra kroppar kan endast bearbeta lite i taget, annars infinner sig obalans. GSC-Aktiveringen är en process som förbereder Dig till ett 5D medvetande. Processen är också en förberedelse för Dig som väljer att gå vidare med nästa utvecklingssteg som är GSC-Master. För varje uppgradering med aktiveringar får Du också nya själsprogrammeringar i linje med den 5:e dimensionella strukturen.

Steg 2 GSC-Master

I Aktiveringen GSC-Master är du redo att öppna djupare nivåer av själens medvetande. Genom kontakt med själens högre universella medvetenhet kan nya stjärnkoder hämtas hem som uppgraderar och stärker din inre spiralkraft och 13 DNA-strängar. Med själens universella krafter kan du återkalla din gudomliga signatur och viktiga DNA-koder som aktiverar dina parallella dimensionella chakran av gudomlig balans. De nya DNA-koderna omvandlar och återställer strängarna som kallas för skräp-DNA till dess ursprungliga själsliga kraft. Denna omställning stärker cellernas receptiva förmåga att ta emot mer ljus, vilket utvecklar din ljuspelare till en ljuspelare av balans.

Cellernas receptiva förmåga ökar även ljuskvoten i Din fysiska kropp och ljuskroppar. Genom denna process integreras den 13:e gyllene strålen på en djupare nivå i Ditt hjärta, vilket är den högst vibrerande energifrekvensen på jorden just nu. I denna vibration fylls ditt hjärta och dina celler med en ny kärleksstruktur av gyllene trådar. Låt oss förstå detta mycket viktiga 13:e chakra. 13:e chakrat är Din innersta kärna av Ditt Gudomliga Hjärta. Genom detta chakra kan Du uppleva det, som idag bara är en term för Dig: Villkorslös kärlek! Genom det 13:e chakra hör allt samman, chakrat av Enighet. 13:e chakrat är av stor betydelse och kommer att vara avgörande för att lyfta mänskligheten och jorden till en Högre frekvens av 5 dimensionellt medvetande.

13:e chakrat är ditt och jordens nya Hjärtachakra. När denna portal är öppen kan den Högsta universella kärleken strömma in och återuppväcka ditt Gudomliga rike av renaste guld som finns i ditt 5D hjärta. Aktiveringen av det högre universella parallella chakrasystemet sker gradvis. När du aktiverat och förankrat denna rena energifrekvens och universella chakran i Din fysiska form kommer din kropp och ditt energifält att uppgraderas till en multidimensionell energiform med ny magnetism som stärker din gudomliga kraft. Ditt hjärta kommer i denna form bli en kärleksmagnet som gör det möjligt att öppna parallella dimensionella chakrasystem, där din ljuskropp obehindrat kan resa till andra världar och dimensioner.

Det är först när Du är ansluten till det 13:e chakrat som Du kan ansluta dina parallella dimensionella chakran. Dessa chakran ger Dig tillgång till de högre dimensionerna. Det 14:e chakrat är en eterisk gateway, det är från detta chakra som du reser till andra dimensioner. Det 15:e chakrat är ett galaktiskt chakra, det är från detta chakra som Galaktiska rådet har möjlighet att kommunicera med Dig. Dina parallella chakran är dimensionsportar till andra universum och världar. GSC-Master är en fortsättning för dig som gått GSC-Aktivering Bas 1.

GSC-Master bokas som individuell session. Sessionen inleds med information om aktiveringsprocessen via Skype/Messenger/WhatsApp. GSC-Master görs sedan som en guidad healingsession via telefon. GSC-Master är en kvantfysisk utbildning med läran om kosmologi som ger dig vägledning för din högre gudomliga utveckling.

Kostnad: 1850 kr (ca 2 tim). Det ingår utbildningsmaterial samt en guidad meditation att lyssna på för att integrera och förstärka din inre balans och parallella- dimensionella chakrasystem.

 

Ja tack! Ta mig till bokningen.

Steg 3 GSC-Master Advance

Aktiveringen GSC-Master Advance en fortsättning för dig som gått GSC-Master och önskar att aktivera den gyllene diamantenergin och högre universella flöden som hjälper oss ljusvarelser att stiga in i de högre dimensionerna och återfå kontakten med världar som vibrerar i diamantenergin.

Dessa universella flöden av Mahatma energi renar Dig på alla 352 nivåer fram till den gudomliga källan, vilket förstärker dina högre parallella- och dimensionella chakran samt Maria Magdalena- och Kristuskoderna. Koderna ger dig tillgång till evighetens källa som är porten till ditt universella hjärtchakrat med villkorslös kärlek som stärker balansen av manligt & kvinnligt och Mästarsjälens visdomar.

Genom sammansmältning av själ och gudomlighet kommer den inre separationen av splittring som länge gjort sig påmind i själ och hjärta att helas. När själen blir ett med den Gudomliga källa skapas en inre länk av helhet, balans, harmoni och lugn som öppnar dina gudomliga chakran. Dessa chakran ökar Din medvetenhet om den gudomliga varelse Du ÄR. En visdom som ger Dig kraft att stå i Din sanning och högre frekvens av evigt ljus & kärlek. 

Dina energier sammanlänkas med Om-Kristallen från Lemurien samt andra viktiga kristaller bevarade från denna Epok för att aktivera heliga koder som Du bär inom Dig. Om-Kristallen är skapad av kristall med ett inre flöde av guld- och diamantenergi som sänder ut högt vibrerande frekvenser via den gudomliga spiralen. Dina inre koder och unika gåvor kommer via denna intoning och aktivering svara an på dessa förhöjda frekvenser.

Det är när vi återigen vibrerar i dessa högre frekvenser som underbara verk av ljus, kärlek och livsenergi kan skapas. Gudomliga ljusvarelser är i sin ande född med denna högre frekvens, men har av alla omständigheter från detta och tidigare liv fått sänka sin frekvens. Kunskapen och förmågan att återskapa vår Gudomliga värld finns bevarad i vår innersta kärna och Du kan öppna dessa inre gåvor genom att följa Ditt hjärta och göra medvetna val. Så låt Dig expandera genom att fylla Dig med gudomlig kärlek och ljus på alla nivåer.

GSC-Master Advance bokas som individuell session. Sessionen inleds med information om aktiveringsprocessen via Skype/Messenger/WhatsApp. GSC-Master Advance görs sedan som en guidad healingsession via telefon. GSC-Master Advance är en kvantfysisk utbildning med läran om kosmologi som ger dig vägledning för din högre gudomliga utveckling.

Kostnad: 1850 kr (ca 2 tim). Det ingår utbildningsmaterial samt en guidad meditation att lyssna på för att integrera och förstärka energierna i denna session.

Det går också boka en kombination med GSC-Master Advance & GSC-Dimoda Code för 2850 kr.

Ja tack! Ta mig till bokningen.

Steg 4 GSC-DiModa Code

Aktiveringen GSC-Dimoda Code är en diamantfrekvenshealing som transformerar och löser upp djupgående obalanser och lågfrekventa energier. Denna nya frekvens & medvetandenivå av balans skapar en ny gudomlig struktur av unika diamantkoder som aktiverar ditt gudomliga diamanthjärta och multidimensionella DNA-spiral. Frekvenskoderna integreras också i ditt sinne för att öppna dina oändliga krafter.

Dimoda Code stärker och förenar kropp, själ, sinne och gudomlighet. Dessa koder öppnar din ljuskropp av diamant och utvecklar din ljuspelare av balans till en universumspelare. I denna kärleksfrekvens kommer gömda diamantminnen att väckas i dina celler som öppnar mer av din multidimensionella kapacitet.

När vi fyllt vår inre nivå av ros, kristall och guldenergi är vi redo att öka mängden av diamantenergi. Aktiveringen av diamantkoderna öppnar ett spektrum av gudomliga färger och frekvenser i ditt diamanthjärta. Denna vibration omvandlar dina celler till en mer formbar diamantstruktur. Denna högfrekventa energistruktur öppnar laserkraften i dina celler, vilket ger dig helt nya healingförmågor. Processen ger dig förståelse om hur laserkraften kan läka på cellnivå. Med denna inre kraft kan helig geometri laddas ner som återställer ljuskroppens förmåga att förflyttas till de högre dimensionerna. Med laserkraften koncentreras energin, energiernas kapacitet och volym ökar enormt vid energiöverföring.

Diamantkoderna förbinder oss med universums oändliga energikällor. Aktivering ger dig en inre styrka som en diamant, som öppnar ditt universella diamanthjärta av medkänsla som ger dig välstånd, visdom, hälsa och ökad livslängd.

Livet förändras ständigt. Du är en del av denna utveckling. När du utvecklas kommer jorden och hela universum också att utvecklas. Allt rör sig. När universum rör sig kommer jorden och hela mänskligheten att röra sig. Tillsammans är vi denna rörelsekraft. Låt dig vara öppen för detta gudomliga ögonblick och skapandet av livets universella gudomliga flöde som förenar oss alla i källan av kärlek och passion.

Dimoda Code energin är helt ny för universum, jorden och mänskligheten. Skapandet har skett via gudomlig samverkan. Med alla lärdomar som vi fått uppleva genom eoner av tider har nu diamantkoderna laddads med oanade krafter för att återställa den kosmiska balansen på alla plan och nivåer.  

Dimoda Code kommer att hjälpa oss att få en ny förståelse om källan och vår enhet. Med denna insikt kommer vi utvecklas en ny och högre nivå av stjärnmedvetenhet. Diamantkoderna kommer att öppna oss för det kosmiska språket som kommer via siffror, symboler och helig geometri.

Dimoda Code är en gåva till oss ljusvarelser för alla strider vi har genomgått under denna utveckling. Våra DNA- och energifält kommer med denna nya struktur ge oss kraft och styrka som en diamant. Ljusvarelser kommer med denna inre diamantkonstruktion att vibrera i en ny frekvensnivå. Vi kommer att lysa upp hela universum och jorden kommer att vara platsen för den gudomliga plan där vi verkar i ljus och kärlek.

Diamantkoden är tillgänglig för alla som öppnat och integrerat det högre chakrasystemet och som önskar bidra till den nya gudomliga jorden. Dimoda Code är av stor vikt för dig, jorden och universums utveckling. Detta nya flöde ger nu möjlighet för mänskligheten, jorden och vårt universum att i enhet anslutas och bli en del av Superuniversum.

Dimoda Code = Koden som ger styrka likt en diamant.

GSC-Dimoda Code bokas som individuell session. Sessionen inleds med information om aktiveringsprocessen via Skype/Messenger/WhatsApp. Processen görs sedan som en guidad healingsession via telefon. GSC-Dimoda Code är en kvantfysisk utbildning med läran om kosmologi som ger dig vägledning för din högre gudomliga utveckling.

Kostnad: 1850 kr (ca 2 tim). Det ingår utbildningsmaterial samt en guidad meditation att lyssna på för att integrera och förstärka flödet av diamantenergierna i denna session.

Det går också boka en kombination med GSC-Master Advance & GSC-Dimoda Code för 2850 kr.

Ja tack! Ta mig till bokningen.

Steg 5 GSC-DiAim

Aktiveringen GSC-DiAim är för dig som vill verka som universumspelare och få tillgång till universums nycklar. Aktiveringen av nya gudomliga DNA-koder och nedladdningar med universella nycklar med oändliga krafter som ger dig nya byggstenar i utvecklingen av den multidimensionella DNA-spiralen. Dessa universella nycklar och ljuskoder ger dig tillgång till den multipla spiralkraften, vilket stärker det 13:e universella- och dimensionella chakrasystemet.

I DiAim genomgår du en djup transformation som omvandlar inprogrammerade mallar, själskontrakt och kopior så att du kan återkalla ditt gudomliga original. Ditt gudomliga original med den multipla spiralkraften befriar och stärker själens oändliga kraft som expanderar ditt gudomliga hjärta.

DiAim återskapar den gudomliga länken som ansluter dig med de 13 kristallskallarna. Detta enastående bibliotek av supermedvetande inrymmer oändliga mängder av information. Kristallskallarna innehåller alla frekvenser i den totala matrisen och hologrammet av Alltet.

DiAim är multidimensionella DNA-koder som möjliggör övergången till en tretton dimensionell matris. Denna matris är för mänsklighetens nya kristallina kroppsstruktur. Koderna förstärker och förankrar balansen i ditt hjärta med förnyade krafter att vibrera i en högre frekvens av kärlek och medvetenhet.

Det finns en inre styrka i det universella dimensionella 13 chakrasystemet som förenar kropp, själ, ande och gudomlighet till en Enhet. Denna oändliga kraft öppnar den centrala kraften i ditt hjärta som uppgraderar din universella ljuspelare till multidimensionell och förstärker ditt multidimensionella energifält. 13 är en stark helande kraft som ger dig hälsa och inre välbefinnande. När denna kraft av 13 samlar ihop och läker dina själsliga energier och gudomliga fragment kommer kroppens energisystem att regleras till högre vibrationer.   Hormoner, vätskor, celler, flöden och inre organ synkroniseras, vilket ökar ditt välbefinnande. Frånvaro av den helande kraften 13 skapar tomhet, separation, brist och otillräcklighet, vilket dränerar och ger en ostadig grund. Kroppen hanterar omedvetet denna inre saknad av balans genom olika former av beroenden. Obalanser påverkar ämnesomsättningen, humöret, sömnen och vårt sinnelag.

Aktiveringen i DiAim förstärker diamanten i ditt hjärta med nya frekvenser av ljus. Dessa ljusfrekvenser är strålar till högre universum och dimensioner. Fler spektrum av ljus ger dig ökad styrka att ta emot och sprida högre frekvenser av ljus. 

Nedladdningen av dina gudomliga DNA-koder omformar cellernas struktur i samklang med universums konstellation och helhet av 13. Denna dynamiska vibration och cirkel av 13 är en mycket kraftfull och transformerande sammansättning som väcker din helande förmåga och gudomliga syfte i ditt hjärta. Det är våra diamantminnen som återskapar våra gudomliga förmågor att balansera vibrationer, energier och frekvenser. Som frekvensmästare kan du skapa balans på många plan och nivåer både på jorden och i universum. Denna session sker i samverkan med högre utvecklade ljusvarelser som assisterar dig med verktyg och förståelse om 13matrisens multidimensionella funktion. 

DiAim är fortsättningen för dig som gått Dimoda Code. I detta femte steg lär du dig mer om universums 13 ljusportaler och dess dimensionella funktioner samt hur energier, frekvenser och vibrationer samverkar med den magnifika och oändliga kraften i universum. Med medvetenhet om ditt gudomliga syfte och universums oändliga krafter kommer omvandlingen inom dig och i jordens innersta kärna att accelerera. Jorden kommer i denna inre omvandling att bli en central multidimensionell plats där alla universum och själsliga stjärngrupper genom mångfald uppnår Enhet.

Aktiveringen av din multidimensionella DNA-spiral ger dig en ökad förståelse om energiernas påverkan i micro och macrokosmos. Du lär dig också förstå skillnaden mellan det Lemurianska och Atlantiska chakrasystemet. Olika själskonstellationer och grupper har konstruerat det ursprungliga chakrasystemet att korrelera och förstärka olika ändamål som de kommit till jorden för att utföra. Några av dessa chakra-omprogrameringar har orsakat djup smärta eftersom den ursprungliga balansen förlorat sin kraft. 

Omstrukturering och manipulationer av DNA och chakrasystemets energicenter har inneburit att vi tappat kontakten till våra högre källor, vilket gör att vi upplever separation. Med denna vetskap kan du känna in vibrationen av den ursprungliga själens existens, vilket gör att du bättre kan hjälpa att lösa upp gamla inprogrammeringar, förväxlingar och missförstånd som skapats grupper emellan.

DiAim lär dig hur du med din multidimensionella laserkraft kan återställa felinställda inprogrammeringar och konstruktioner. När dessa blockeringar obalanser är upplösta kan fler få möjlighet att återigen integrera den ursprungliga versionen av det högre chakrasystemet och 13 DNA-spiralen. Som multidimensionell ljusvarelse skapar du balans på många plan. Med laserkraften bär du en enorm styrka att belysa och genomskåda orsaken till konflikter, attacker, rädsla, smärta, beroende och ogynnsamma beteenden. Genom din multidimensionella ljuspelare har du alltid tillgång till guld, diamant och laserenergier som ger dig den fantastiska förmågan att omvandla negativa och skadliga energier till positivitet, helhet och förnyad kraft.

I DiAim får du förståelse om hur du kan använda dessa energier för att uppnå djupgående läkning som ger befrielse och helande.

DiAim koderna stärker den centrala laddningskraften och magnetismen i ditt hjärta, vilket ökar dragningskraften mellan dig och alla gudomliga ting. Den gudomliga magnetismen återställer och reparerar den ursprungliga balansen. Gudomliga ljusvarelser har på grund av sin enorma ljusstyrka fått möta stora prövningar och motstånd. I DiAim får du möjlighet att läka dessa djupa smärtor och trauman så att du återigen kan verka som gudomlig ljusvarelse i din fulla potential.

DiAim = Ditt Gudomliga syfte

GSC-DiAim bokas som individuell session. Sessionen inleds med information om aktiveringsprocessen via Skype/Messenger/WhatsApp. GSC-Master görs sedan som en guidad healingsession via telefon. GSC-DiAim är en kvantfysisk utbildning med läran om kosmologi som ger dig vägledning för din högre gudomliga utveckling.

Kostnad: 1850 kr (ca 2 tim). Det ingår utbildningsmaterial samt en guidad meditation att lyssna på för att integrera och förstärka dina multidimensionella förmågor att integrera, förankra och använda laserenergi.

Ja tack! Ta mig till bokningen.

Boka eller anmäl intresse

Du kan även maila till angela@goldenstarcode.com