Tiden med stora förändringar är här. Nya kristallina frekvenser kalibrerar våra kroppar och ställer in hjärtats kompass så att våra gudomliga själar kan integrera och manifestera universums tidslösa sanningar. Vi bryter nu gamla strukturer, vanor och barriärer för att uppnå en kristallin struktur. Alla högfrekventa energier som strömmar in på jorden gör att sanningar nu genomskådas, vilket är nödvändigt för att vi ska kunna åstadkomma de förändringar som behövs för detta kristallina skifte.

Genom att medvetandegöra den bristande länken kan vi läka och återskapa vår ursprungliga struktur. Vi låter oss också inkludera alla livslärdomar och själsiga erfarenheter som nu gör oss starkare än någonsin.

Viktiga komponenter som saknas eller skadats och som har avgörande betydelse för vår grundläggande kristallina struktur får vi nu möjlighet att rekonstruera. Två fundamentala komponenter bestående av koppar och kisel med den centrala kraften att återställa kroppens elementära balans har nu blivit känt och processen med nya kristallina uppsättningar att upprätta balansen har aktiverats.

Koppar är ett naturligt antibakteriellt ämne och idealisk för hälsa och välmående. Koppar är en ren form med kristallin struktur.

Kristallstrukturen i koppar är kubisk. Det kubiska kristallsystemet har tre axlar som är lika långa och som bildar räta vinklar med varandra. Genom detta kristallina system bildas kristallina geometriska former som kuber, oktaedrar, romboktaedrar, pentagondodekaeder, ikositetraeder och hexakisoktaeder. Denna rena kubiska form är grunden för vår kristallina omvandling och själsliga utveckling. Själens geometriska stjärnstruktur förbinder oss med universums tidsrum och förenar elementen till en ny eterisk struktur.

Exempel på mineraler i detta kristallina kubiska system är diamant, granat, pyrit, spinell och lapis lazuli.

Den eldröda kopparn består av elementen eld och jord. Koppar förekommer mest i levern, hjärnan, benmärgen och de röda blodkropparna. Koppar lagras i gallan. Koppar används i levern för energiomsättning och avgiftning. Koppar behövs för kroppens produktion av anti-inflammatoriska enzymer. En av kopparns viktigaste uppgifter är att bidra till ett starkt elastiskt hjärt- och kärlsystem.

Koppar är en ledande kraft där atomkärnan består av 4 elementära skikt som innehåller 29 elektroner.

29 (2+9) = 11 symboliserar DNA-spiralen. Vår ursprungliga DNA-spiral är en ren ledande och expanderande kraft.

Den ursprungliga rena kubiska kristallina strukturen som finns i koppar stärker jordens kärnstruktur bestående av kisel.

Kisel bär en ren kristallklar diamantstruktur som har en essentiell betydelse för vår kristallina omvandling.

Kisel främjar mineralbalansen, upprätthåller hormonbalansen, ger en frisk och elastisk hud.

Grundelementen i kisel består av luft och vatten. Dessa krafter renar och skyddar våra inre system mot gifter och orenheter. Kisel stärker vår immunitet och motståndskraft.

Koppar med elementen jord och eld bär den gyllene energin som stärker det gudomliga ljuset av sanningen och gudsmedvetenheten.

Kisel med elementen vatten och luft bär diamantenergin som stärker spiralkraften av kärlek och visdom.

Den gyllene energin är betydelsefull för att lysa upp diamantens alla spektrum av frekvenser och gudomliga färger.

Koppar och kisel är de grundläggande beståndsdelarna i jordfrekvenskoden som skapar inre balans och styrka. Denna jordfrekvenskod utgör den geometriska kristallina formen oktaeder. När denna ledande kraft förstärks i oss kan det rena ljuset av kärlek spridas inifrån och ut och väcka en ny medvetenhet i allt levande på jorden.

Lemurien har förbindelse med jordens inre kärna och bär den ursprungliga konstellationen och visdomen av kristallskallarna. Det är denna kraftfulla kristallina kärnstruktur som sammanför själsfamiljer av 12 och ger oss tillgång till den mästerliga kraften av 13.

13 bildar också talet 4, vilket symboliserar de fyra elementen. Genom förening av vår själsfamilj balanserar och stärker vi de fyra hörnen och elementen jord, eld, vatten, luft och blir det 5:e eteriska elementet.

Själsfamiljen av 12 formar en geometrisk ikosaeder bestående av 6 mästare och 6 gudinnor. Denna geometriska sammanstrålning ger oss den sanna 13:e kraften av gudomlig balans. Med hjälp av denna mångdimensionella kraft kan vår dimensionella ljuspelare av balans med hjärtat som central kraftstation expandera och öka kapaciteten att exponera mer av det universella ljuset.

Genom vår jordiska förening av själsfamiljer kan vi med den balanserande kraften av 13 samla vår själsliga styrka för att återigen öppna portarna till vår stjärnfamilj.

Atlantis är bärare av universums stjärnfrön som sammanbinder själsfamiljer med dess universella stjärnfamilj.

En stjärnkonstellation består av 12 dimensionella nivåer. Varje dimension bär den kristallina geometriska strukturen av 12. När alla 12 dimensionella nivåer av själsfamiljer förenas kan vi återigen sammanstråla med vår stjärnfamilj av 144 själar som öppnar en högre universell förståelse om alla multidimensionella förmågor vi har tillgång att använda.

Qvantumkoden består av växelverkande frekvenser som balanserar mikro- och makrokosmos. Dessa frekvenser återförenar själscirkeln av 12 och öppnar det dimensionella tidsrummet och stjärnportarna till vår stjärnkonstellation av 144, vilket ger vår ljuspelare multipla krafter.

Genom Qvantumkoden kan vi på fysiskt plan manifestera vår Stjärnmedvetenhet och återigen förenas med vår gudomliga ljusfamilj som väcker vårt galaktiska medvetande som existerar bortom alla gränser.

Under Atlantis tid utfördes olika experiment av vårt DNA. Dessa manipulationer påverkade vår kristallina struktur. Det skapades också förvrängningar och förväxlingar mellan Atlantis och Lemurien genom falska tvillingflammor. När vår kristallina och kubiska sammansättning söndrades separerades själsgrupper och vår kristallina ledande kraft att verka i högre frekvenser av ljus och kärlek stängdes ner.

Detta skedde genom att skapa obalans i elementen och att ta kommandot över de viktiga komponenterna koppar och kisel.

Genom att manipulera koppar och den kubiska kristallina formen av kisel som är grunden för att sammanlänka cirkeln av helig geometri kunde kontrollen av universella flöden erövras, vilket också stängde ner kontakten med vårt universella stjärnsystem och högre dimensioner.

Defekten av den kubiska strukturen i vårt DNA orsakade att vi blev fast i en tredimensionell matrix av begränsningar och brist. Det är den kristallina DNA strukturen som sammanlänkar kropp, själ och gudomlighet. Genom dessa skador i vår atomkärna brast den helande länken. Sinnet med begränsningar övertog kroppen och själen förlorade kontakten med tidsrummet och sin högre stjärnmedvetenhet.

I våra system bär vi kärnatomer av koppar med 4 skikt som är viktiga för att bibehålla balans i elementen, vilket också laddar kopparatomens 29 elektroner med positiv kraft. När dessa skikt skadades skapades obalans i elementen. Genom denna inre störning kunde atomkärnans 29 elektroner laddas med negativ kraft.

Detta orsakade att vårt 5:e eteriska element förlorade sin kristallina elastiska formbarhet och deformerades till en härdad och metallisk struktur som istället började leda lågfrekventa energier i våra system.

Genom att den eteriska strukturen ersattes med metall blev mänskligheten hård och ytlig. Via detta metalliska system degraderades våra krafter, vilket gjorde att det mänskliga sinnet lättare kunde styras.

Denna manipulation och kontroll av koppar och den kubiska strukturen hämnar vår kristallina struktur och själsliga utveckling, vilket också försvagar vår förmåga att upprätthålla renhet i våra system.

Obalans i elementen vatten och luft bryter ner kroppens kristallina kiselsammansättning. Denna obalans orsakar orena och förmörkade tankar som i förlängningen skapar brist och kamp. Även förminskade känslor av tyngd, skuld, smärta och rädsla tar överhand genom denna obalans.

Obalans i jord och eld gör oss kompakta och hårda. Denna stagnerade energi förstelnar och skapar livlöshet genom förlust av flöde och kraft. Med dessa obalanser blir sinnet orubbligt fast i lågfrekventa energier och destruktiva mönster.

Dessa lågfrekventa energier är också nedladdade i det morfogenetiska fältet som påverkar det kollektiva sinnet samt i våra genetiska gener som påverkar vårt individuella sinne genom att stärka bristande genetiska mönster.

När vårt DNA och fysiska kroppar saknar dessa viktiga komponenter hämmar vi utvecklingen av vår kristallina omvandling. Vi stänger därmed tillträdet för själen att integrera i våra kroppar.

Ju mer vi lyckas medvetandegöra dessa djupa präglingar desto större chans har vi att läka och hela. En högre förståelse om orsak och verkan hjälper oss i denna helande process att återigen bygga upp vår kristallina struktur, vilket gör att vi starkare kan uttrycka själens högre stjärnmedvetenhet.

Universum förser oss nu med essentiella medel att återställa vår ursprungliga kristallina struktur som läker länken mellan kropp, själ och gudomlighet. Denna sammansättning hjälper oss också att befria sinnet från genetiska och morfogenetiska begränsningar. Vägen till helande är balans. Själen och elementen har en samverkande kraft. Balans av elementen gör att själen kan finna styrka och kraft att verkställa högre visoner som ger våra liv helt nya förutsättningar.

Via qvantumkoden får du vägledning och information för att skapa balans och använda dina fysiska krafter av oändlighet. Qvantumkoden innehåller en helt ny frekvensskala med sekvenser och nya kristallina uppsättningar av DNA som du får ta emot via guidade meditationer och healing.

Du får här möjlighet att starta året med att växla till en högre frekvens som expanderar din kristallina struktur och flöden. Genom att utmana och töja på dina gränser kommer du att uppleva att dina krafter räcker hela resan från början till slut. Du släpper nu taget om dina bromsande och bristande system. Tillåt dig att accelerera för att nå nya nivåer och möjligheter som är berikande för dig och alla i den gudomliga kedjan av liv.

Sekvenser med dessa helande kristallina frekvenser kommer att ske i omgångar, i takt med att mäskligheten är redo. Denna första omgång är för dem som helhjärtat vill åstadkomma djupgående förändringar för att ta ett evolutionärt qvantumsprång och uppnå en högre dimensionell stjärnmedvetenhet.

Processen startar igång redan vid anmälan då du ansluter dig till gruppen.

Mer info om Qvantumkoden – Den Nya Tidens Energiarbete:

https://goldenstarcode.com/event/qvantumkoden-den-nya-tidens-energiarbete/