Har du känt av de starka frekvenshöjningarna som pågått under de senaste veckorna?

Gyllene vita strålar genomströmmar nu jorden för att medvetandegöra den sanna själens krafter och inre helande låga som vi alla bär inom oss.

Aeon betyder den Enade Guden som representeras av en manlig Aeon som kallas Thelete och en kvinnlig Aeon som kallas Sophia. De bär dessa namn i syfte att den mänskliga intelligensen behöver namn för att lättare kunna definiera och förstå denna gudomliga kraft.

Aeon representerar tillsammans den Gudomliga Skapelsekällan. Kosmos Logos, universums besjälade kraft  är en universell kraft som verkar närmast Skapelsekällan.

Det är denna universella kraft som nu ger sig allt mer tillkänna genom att sända Källans gudomliga ljus vidare via stjärnorna och centralsolarnas portaler till jordens sfär.

Under skapelseprocessens begynnelse blev den feminina gudsaspekten Sophia så starkt identifierad med skapelsens utveckling. Sophia gjorde därför något som Aeons normalt inte gör. Hon lämnade den Gudomliga Skapelsekällan och kastade sig ut i den förlängda feminina Guds armen.

Genom denna handling blev Sophia involverad i lagarna om materialisering, tyngdkraft och elektromagnetism som endast fungerar i Guds förlängda arm som jorden representerar. Resultat av Sophias fall kallas “The fall of the Wisdom Goddess”. Det var Aeon Sophia som förvandlade sig själv till planeten jorden.

I fallet tog Sophia med det organiska ljuset till jorden och till naturen. Det är Sophia som ger upplysning till det mänskliga sinnet genom att vi möter henne i naturen. Hon skänker oss rikedom genom jordens växtlighet.

Genom det feminina gudomliga fallet försvagades också Solar Logos och den feminina kraften som förenar kärnan och själsfamiljer. Plejadernas centrala sol Alcyone representerar den feminina själen och själsfamiljer och Arcturs representerar den maskulina själen och stjärnfamiljer.

Lemurien representerade den feminina kärnan som också kallas jordstjärnan och själsfamiljernas samverkan. Atlantis representerade den maskulina själsstjärnan och stjärnfamiljernas samverkan.

När Solarsystemet genom detta fall befann sig i obalans kunde Archons Black Sun- program smyga sig in på jorden. Med en dold agenda tog de kommandot över den maskulina centralsolen. De använde virusprogram med sinnes- och kroppsparasiter som fäster i det neurologiska systemet, vilket är en teknisk Mind Control.

Det har observerats att dessa program efter flera sekvenser av nerladdningar orsakar stor skada i våra ljuskroppar. När ljuskropparna försvagas försämras vårt immunsystem. Genom djupare infektionslager angrips våra celler och programmet kan skörda genetiskt material och koder med viktig information ur vårt mänskliga DNA.

Archons som även kallas Annunaki eller reptilenergin verkar för att missbruka maktsystemet på jorden.

Programmet som är metalliskt används för att helt stänga av hjärtat och därmed stoppa förmågan att få tillgång till våra djupa uttryck av sensorisk känsla. Genom denna invasion blev uppfattningen om Gud mycket dimmig för det mänskliga sinnet.

Archons som också kallas det svarta Brödraskapet eller Svarta ormen kom in via den Atlantiska tidslinjen. De Atlantiska invånarna blev förblindade av det mästerliga falska ljuset som Archons använde. Genom medvetenhetsfällor fångades själar in i ett mörker som gjort jorden till en fängelseplanet.

Omedvetet dirigerades själarna in ett fångenskap. Med storslagen intelligens kunde Archons med sitt manipulerande och bländande ljus lura själar att tro de tjänade det sanna ljuset. I detta falska system kopplades mänsklighetens själsliga DNA-strängar ur. Denna utsugning av själars kosmiska ljus har sedan pågått i årtusenden.

Uppvaknandet som nu sker är att Arcturus och det vita Brödraskapet med den gyllene vita flamman belyser sin återkomst. Den sanna andliga solen bakom centralsolen har återvänt med dess sanna kraft och styrka.

Detta rena ljus av Gudsmedvetande tillsammans med Modersjälens diamantljus markerar och avslutar alla initieringar, förfalskade kopior och inplanterade program från den mörka solens mästare som genom teknologisk tankekontroll och makt missbrukat den feminina livsenergin på jorden. Att avsluta dessa djupa själsliga initieringar och präglingar av kontroll är ett medvetet val som måste väljas andligt av varje individ.

Det är den kosmiska föreningen mellan det gudomligt maskulina och feminina som är vårt nästa steg i återföreningen av vår Modersjäl.

Orienteringen tillbaka att återförenas med vår modersjäl startar genom att integrera vår modersjälsvibration. Dessa integreringsenergier gör att det just nu pågår rejäla omvälvande förändringar i jordens kosmiska flöden.

Moder Jord har vävt in sin solfrekvens från Solar Logos och stjärnfrekvenser från Kosmos Logos djupt inuti jordkärnan. De gyllene vita strålarna som laddats ned från Kosmos Logos via Solar Logos har gett oss ordentliga energipåslag och inre skakningar.

Skakningen har i syfte att frigöra själar från denna gamla fångenskap från Atlantis tider.

Denna inre kraft och stigning av Moder gör att jorden genomgår en stark frekvenshöjning. Genom Kosmos Logos strömmar det nu in vibrationer av ljuskoder med ny DNA struktur in i jordens kärna. Det är en del av återföreningsprocessen att vi frilägger vår gamla infiltrerade DNA struktur och nu installerar en ny.

För att återigen öppna denna inre feminina ljuskraft upplever många kvinnor att de genom dessa omvälvande vibrationer sjunker djupare in i en annan dimension och verklighet. Många män upplever däremot att de stagnerar i utveckling. Steget att påbörja denna inre sjunkande resa och återförening med vårt sanna gudomliga väsen är en av våra största utmaningar. Vi ska nu sjunka in i den djupaste punkten inom oss, vilket är vårt heliga rum med portar till universums oändliga källor.

Denna feminina aktivering av återförening kan därför skapa otakt i många relationer. Den dolda aspekten i en manlig kropp är kvinnan. Mannen behöver finna denna feminina ”osynliga” del av sig själv genom att lära sig kommunicera med sin inre kvinna.

Om mannen inte förstår den feminina sidan inom sig kan han inte kommunicera med sina inre känsloaspekter. Den kvinnliga principen är nödvändig för att vi ska kunna kommunicera med våra inre känslor och sinnliga förmåga samt öppna en högre medvetenhet och kontakt med våra inre gudomliga krafter och förmågor. Utan förståelse om de manliga och kvinnliga aspekterna inom oss är det omöjligt att vara andligt hel. För att uppleva helheten inom oss behöver vi hedra dem lika.

När energierna i vår fysiska kropp är i linje med våra själsfrekvenser kan vi uppnå gudomlig balans, vilket ger oss större möjlighet att avsluta dessa tidsmässiga programmeringar i själ och sinne.

Dessa gyllene vita strålar som stärker våra själsliga frekvenser är oerhört betydelsefulla eftersom de löser upp nivåer av många karmiska intryckt i historiens kosmiska stjärn- och cellminnen.

Detta innebär också att vissa relaterade karmiska händelser i tiden som begåtts i samarbete med falska mästare i form av manipulationer och olovliga överträdelser kommer att rensas i Akasha-arkivet.

Att upplösa dessa ogynnsamma själsliga kontrakt är en kosmisk överenskommelse mellan Skapelsekällan, stjärn- och solkropparna samt materiens värld av nya nivåer. Denna så kallade ”kosmiska ondska” som härrör involvering från andra stjärnor, – solar- och planeter kommer nu slutligen att upplösas inom de linjära tidigare tidslinjerna.

De planitära ljus- och nätverksarbetarna här på jorden bär en levande medvetenhetsmatris djupt in i hjärtats kärna som är kodad med originalinstruktionen för den gudomliga planen och mänsklighetens spirituella evolution. Mycket av vårt uppdrag som ljusarbetare är att extrahera främmande entiteter och lägre energier som hindrar eller skadar energierna i det planetära nätverkssystemet, vilket därmed också skadar de själsliga länkarna i vår DNA-struktur.

De själsliga DNA-strängarna har på grund av dessa negativa ingrepp stängt ner själens kosmiska medvetenhet. Eftersom vi förlorat denna högre medvetenhet om de själsliga DNA-strängarnas betydelsefulla kosmiska funktion kallas de därför för skräp-DNA.

Det finns även en dold organisk matris djupt in i planetens kärna med en gudomlig geometrisk avbild av Kosmos original konstruktion, vilket är det multidimensionella hologramet för hela Kosmos.

Som planetära ljusarbetare bär vi i våra medvetenhetskroppar denna holografiska geometri som representerar kartan över den gudomliga jorden. När vi medvetandegör och förstår detta inre samspel kan vi förbättra våra förmågor att stödja utvecklingen genom att lära ut om hur vi tillsammans konstruerar och bygger upp den gudomliga planen här på planeten jorden. Vi hänvisar för närvarande till att denna djupare nivå av undervisning har och existerar till viss del fortfarande i det dolda.

Det har alltid funnits inkarnerade själar på jorden som genom dessa medvetenhetskroppar förstått den planetariska arkitekturen och matematiska geometrin och symbolernas syfte för jordens högre medvetenhet, vilka är inkodade i hieroglyfer, skrifter, symboler, heliga byggnader och platser. Dessa själar kan känna hur den spirituella energiströmmen rör sig i jorden och kosmos samt hur man skapar, förenar, arbetar eller öppnar planetära och kosmiska Gateway genom de geometriska strukturerna för att öka eller rikta dessa energiströmmar att verka för planetens högsta gudomliga bästa.

Lagen om EN och att vara en planetär ljusarbetare innebär att praktisera God-Sovereign-Consciousness. Dessa gudomliga frekvenskoder innebär:
1. Empati 2. Ödmjukhet 3. Öppenhet 4. Emotionell stabilitet 5. Balans 6. Ansvar 7. Ärlighet 8. Gudomlig ordning och rättvisa 9. Respekt 10. Acceptans 11. Medvetenhet 12. Enighet 13. Samarbete

Många ljusarbetare börjar nu väcka sitt Kosmiska medvetande genom att förena kropp-själ-gudomlighet till en Hel-Ande kraft. Så är du en nätverksarbetande ljusvarelse som nu ska aktivera ditt gudomliga original av helig geometri i ditt hjärta och ljuskropp?

Är du intresserad av att lära dig mer om dessa högfrekventa energier som Kosmos Logos, Solar Logos och Planetära Logos nu levererar till oss samt hur du med hjälp av dessa energier stärker dina själsliga frekvenser och öppnar förmågan att lösa upp själsliga programmeringar och initieringar samt infiltreringar på DNA- och själsnivå då är du innerligt välkommen att medverka i Kursen Den Gudomliga Själen och Kursen Den Hel-Ande Koden.

Mer info om kurserna:

Den Nya Tidens Energiarbete – Den Gudomliga Själen

Den Nya Tidens Energiarbete – Den Hel-Ande Koden

Med Kärlek
Angela Johnsson
GoldenStarCode – Gudomliga Stjärnkoder för en högre Stjärnmedvetenhet