Du som läser detta budskap är en uråldrig själ med din jordiska begynnelse i Lemurien. Lemurien var en högt medveten och andlig civilisation som levde i harmoni och samklang med djur och natur. De verkade från hjärtat med goda och kärleksfulla avsikter. Deras tankar och känslor var därför fullständigt rena med den gudomliga förmågan att känna in den sanna essensen av allt levande.

De levde sina liv i en idyllisk tillvaro med stor kärlek till Moder Jord och hela skapelsen. Själen var fri att träda in i den fysiska världen och lämna den efter egen vilja. Lemurianerna var 3 dimensionella varelser med multidimensionella förmågor. Deras fysiska materia var uppbyggd av plasmaljus som är den eteriska ljusstrukturen för ett högre medvetande.

Plasmaljuset inrymmer mänsklighetens ursprungliga kristallina prototyp. Plasmaljuset kopplar samman all materia via ljustrådar. Genom dessa trådar var alla anslutna till ett samverkande gudomligt nätverk av ljus som fick dem att uppleva enighet. Via denna kristallina densitet och högre uppkoppling bar de förmågan att interagera och kommunicera genom ren telepati från medvetande till medvetande.

Eftersom plasma är det vanligaste ämnet som genomsyrar allt i vårt universum kunde Lemurierna hämta energi direkt från kosmos energikällor som de använde i sitt dagliga liv. Med denna universella energi laddades även jordens kristallkällor och jordkärna med kraft. När denna energi används med ren kärlek för allas bästa sker ett gudomligt utbyte som genererar ökad kraft och tillväxt. Men när dessa energi- och kraftkällor kom i felaktiga händer skapade den mycket skada och kaos. Portalerna med flödet mellan de universella energikällorna och jordens kristallina kraftstationer har sedan urminnes tider förbrukats genom orena avsikter.

Eftersom själar från Lemurien i sin inneboende essens har kvar sitt ursprungliga medvetande från denna civilisation bär de en större längtan efter frid och harmoni än andra. De själar som levt i Lemurien verkar i samverkan utan någon revalitet. Därför är minnet av dualitet i deras medvetande präglat av djup smärta. För Lemurianer är konfliker ett onormalt tillstånd, vilket gör att de ofta bär på en stor inre kamp. Detta är anledningarna till varför en Lemuriensjäl ofta upplever en större kamp och strävan mellan vad de egentligen är här för att uppnå och vad de verkligen gör med sitt liv än andra människor.

Själar med lemuriskt ursprung börjar nu i allt högre grad känna en enorm trötthet och uppgivenhet av att kämpa mellan dessa två världar som avser det ”goda” och det ”onda”. Det är just denna kamp som har präglat Lemuriensjälar under flera livstider och medfört stora rädslor. Längtan av att få leva i frid, fred och harmoni är en inre önskan som växer sig allt starkare i många Lemuriensjälar.

Den stora förändringen som medförde att Lemurianernas högre medvetande desformerades tog sin början när mörkrets krafter tog Atlantis i anspråk. Allt eftersom dessa krafter rotade sig upplevde Atlantis sig som den överlägsna kulturen. Atlantis kände att de skulle kunna bli dem som bringade det ”goda” till Lemurien.

Utbytet mellan Lemurien och Atlantis antog en hierarkisk struktur där lemurianerna aldrig hade någon önskan att skapa yttre värden och människotillverkade skönhetsobjekt som Atlantianerna ägde. Lemurianerna ville gärna dela sin inre andliga kultur med Atlantianerna, men atlantianerna var inte intresserade av den lemurianska livsstilen. De tyckte sig vara långt mer avancerade med sin tekniska skicklighet, vilket slutligen ledde till att den atlantianska tekniken blev den dominerande makten och livsstilen som även Lemurianerna fick anpassa sig till. Det idylliska i Lemurien började därför falla sönder. Lemurianerna började lära sig det atlantianska språket och hur man kommunicerar verbalt. De valde att inte längre dela öppen tankekommunikation, eftersom tankarna inte längre var lika rena som tidigare.

Alltmedan generationerna passerade, skedde det en sammanblandning av de båda kulturerna. Båda kulturerna började leva ett annorlunda liv. Lemurianerna förlorade sin förmåga om hur de kunde lämna sitt kroppsmedvetande. Lemurien och Atlantis kunde inte längre komma i håg helheten i vilka de var. Det började lägga sig en tyngd över Lemurien. Den andliga skönheten i deras värld slutade att existera och de kände inte längre den glädje i hjärtat, som de en gång delade.

Lemurien var det renaste och vackraste tillståndet av fysisk existens som mänskligheten någonsin har känt till. Frågan är om denna värld kan återskapas idag. Allt är möjligt. Våra själar har en djup önskan av att nå denna inre lemuriska medvetandepunkt som ligger djupt begraven i vårt omedvetna minne.

Atlantianer kan antingen vara mycket tekniska eller mycket andliga. Lemurianerna är helt annorlunda. Viktigt att komma ihåg är att själar från Atlantis och Lemurien levt flera livstider i båda dessa världar. Själar med lemuriskt ursprung befinner sig ofta i ett tillstånd av ifrågasättande. De vill gärna veta eller frågar troligtvis efter vägledning, för att de inte litar på sig själva i sin andliga vägledning. Det beror helt enkelt på att de inte vet hur de förlorade förbindelsen med sitt andliga medvetande. De vet inte riktigt vad det var som hände och hur de blev indragna i detta drama. Därför vet de inte riktigt hur de ska finna vägen tillbaka.

Atlantianer vet inte heller vägen, eftersom de i denna teknologiska civilisation inte levde helt och fullt ut från deras hjärtan kan de ibland sakna den empatiska förmågan att känna in och ta emot essensen av allt medvetande. Dessa själar kommer att fortsätta leva sin vardag med en stark övertygande tro om att de hittat den sanna vägen. De varken förstår eller är medvetna om att de befinner sig i ett omedvetet sinnestillstånd av att de saknar en djupare kontakt med hjärtat därför har de svårt att tro något annat.

Naturligtvis kan alla själar öppna sig för sitt andliga medvetande, men efter Lemuriens fall bär många lemurianer en inre skuld och frågar ofta sig själva ”Vad hände?” ”Var det jag som förorsakade fallet?” Eller ”Gjorde jag något som jag inte kan minnas och som förorsakade denna stora smärta?” Denna skuld gör att de ofta blir tyngda av de val som de gjort i livet. Lemurianer kommer alltid att söka frid, glädje, harmoni i alla ting, men kanske inte alltid genom sitt andliga medvetande. Många gånger är de sina egna värsta fiender innan de hittar vad de söker. Du som levde under lemuriens tid, är en mycket gammal själ. I ditt ursprung vilar livets sanna essens. Tillåt din själ att återigen ta kontakt med ditt själsliga ursprung, din gudomlighet och högre jag, och du kommer att minnas vägen. Du kommer då också att veta att du är en fullkomlig gudomlig ljusvarelse och din egen sanna mästare.

Lemuriens fall

Fallet och förödelsen av Lemurien och Atlantis orsakade även att den stora centralsolen föll ner i vibration, vilket satte igång en kedjereaktion i hela vårt universum som ledde till att vi och Jorden separerades från Gud och vår skapelsekälla.

Genom högre ljusfrekvenser får vi återigen tillgång till våra inre koder, vilket gör att mönster från karma och erfarenheter av smärta, sorg, ilska, oro och rädsla kommer att raderas från vår cellulära struktur.

Många av dem som nu aktiverar sina själsliga och gudomliga DNA- strängar samt högre universella chakrasystem har levt på Lemurien och Atlantis. Många av oss som återställer vår ursprungliga ljusplasma struktur har därför också uppgiften att bearbeta karman och destruktiva förbindelser till Illiminati och Annunaki raserna. Det som kommer att bearbetas är makt, kontroll, utnyttjande och underkastelse för att återigen låta kärleken träda in i våra liv och på jorden.

Eftersom Illiminati och Annunki tog den jordiska tidslinjen i besittning kunde de resa i tiden och därmed se vad som hände i framtiden och hur deras eget öde påverkades i samband med Jordens uppstigning. På så sätt satt de med trumfen i sina händer att kunna påverka och avstyra framtida händelser. För att stoppa denna uppstigningsprocess började de att beblanda sig med den mänskliga rasen för att påverka, kontrollera och manipulera människans DNA och gener. Det var denna beblandning som skapade djupa karman i vår genetiska struktur.

Manipuleringen av DNA resulterade i att mänsklighetens DNA skadades och förlorade sin enorma kapacitet och förmåga att känna, hantera och följa känslorna. Detta innebar också att mänsklighetens genuina kontakt med hjärtat stängdes ner, istället började sinnet ta kommandot och styra våra tankar, känslor, kropp och beslut. Människan blev i detta skede starkt påverkad av yttre förhållanden.

Annunaki och Illiminati började också utse sig själva och sina förfäder till gudar. Genom manipulation av sinnet skapades illusioner som fick oss att dyrka, vilket gjorde att vi överlämnade vår egen makt och kraft till dessa härskare. Att ge bort vår kraft till högre makter gör oss svaga, förminskade och sårbara. Alla beslut och val kom därmed att baseras på rädslor istället för kärlek. Denna dyrkan med ritualer, offer, våld, utnyttjande och missbruk skadade våra emotionella kroppar, feminina kraft och fragmenterade våra själar.

Vår emotionella kropp, feminina kraft, sinne och själ kan repareras och helas när vi öppnar våra hjärtan och låter oss vibrera i en högre frekvens. Med högre frekvenser är vi mottagliga för att ladda ner plasmaljus i våra ljuskroppar och energisystem, vilket ansluter oss till det gudomliga nätverket av enhet.

Utan hjärtchakra kan inget väsen utvecklas. Det är genom våra hjärtchakran vi skapar chi, chi är livsenergi som behövs för att uppnå en högre frekvens och det är även denna vibration som är den viktigaste och grundläggande faktorn för att kunna stiga till en djupare och högre nivå. Det är bara genom ett öppet hjärta av frid, ljus och kärlek som vi kan stiga in i vårt heliga rum och nå denna högre frekvens i oss själva eller denna så kallade 5:e dimension.

Fallet med Lemurien och Atlantis och beblandningen med Illiminati och Annunaki gjorde att vårt DNA reducerades, vilket orsakade att vår förbindelse med högre dimensioner och de universella källorna kunde kontrolleras och övervakas av dessa destruktiva makter. Efter att mänskligheten förlorade sig själva, sin medvetenhet, unika förmågor och kontakt med högre jaget har det skett en utsugning av vår livsenergi och kraft. På grund av att Illiminati och Annunaki inte har något hjärtchakra kan de inte på egen hand producera livsenergi. Förlusten av vår livsenergi resulterade till att vår livstid förkortades.

Illiminati och Annunaki använder elektroniska apparater som TV, datorer och mobiltelefoner för att koppla in sig på det mänskliga energisystemet. Droger och alkohol är också en källa av energiutsugning. Du kan virra en koppartråd runt strömutgången för att förhindra och leda bort denna form av energiutsugning. Främst av allt är det genom våra rädslor som de lyckas hålla oss fast i denna tredimensionella värld av illusioner och slöjor. Rädslor förser dem med stora doser av livsenergi. Genom att kontrollera och styra våra sinnen, tankar och känslor håller de oss fängslade. Med vårt infiltrerade DNA har denna högre makt övertagit kontakten till vår högre medvetenhet istället för kärlek, ljus och överflöd förses vi med rädsla, mörker och brist.

Det är bara delfiner och valar med sin renhet och högre frekvens här och nu på jorden som klarar av att hålla Illiminati och Annunaki borta ifrån sina energifält. Med sina unika förmågor är dessa varelser här för att hjälpa mänskligheten med att återskapa våra högre gudomliga förmågor som minskar vår yttre påverkan och omvärldens massiva spridning av skrämmande desinformation. De kontrollerande systemen gör allt för att fånga vår uppmärksamhet i syfte att störa och förvilla oss. Lågfrekventa energier försöker avleda och försvåra för oss att fokusera på det som verkligen är viktigt i våra liv.

Utsugningen av livsenergi skapar obalans i vårt energisystem, vilket påverkar våra mänskliga kroppar. Fler av oss börjar nu i allt högre grad och på olika sätt att genomgå olika former DNA-aktiveringar. När vi i denna process öppnar våra hjärtan och tar emot ljuskoder med kristallina energier kommer våra kroppar att få för höga frekvenser för Illiminati och Annunaki. När vi vibrerar i högre frekvenser kommer de inte längre att kunna nå och påverka oss.

Kristusenergin har därmed ställt till ett stort besvär för Illiminati och Annunaki eftersom dessa lägre krafter inte klarar av att befinna sig nära dessa högre frekvenser av gyllene diamantljus. Dessa destruktiva makter kan varken med makt eller med kontroll få bukt att stoppa denna högre frekvens av kärlek som nu sprider sig med väldig hastighet. Istället kommer de att lägga alla sina krafter på att försöka skapa fler rädslor och motstånd hos människor i syfte att få dem att avstå att närma sig dessa energier av högre vibrationer.

För att rena och stärka vår energifrekvens ännu en nivå kommer energiströmmar av plasmaljus via nya galaktiska anslutningar att laddas ner på jorden, vilket kommer att förstärka Kristusenergin.

Inflödet av plasmaljus kommer att öppna nya vägar som utvecklar vårt oändliga medvetande. Energin och existensen är i detta medvetandetillstånd obegränsad och multidimensionell.

Plasmaljuset kommunicerar med den intelligenta energin i hela skapelsen. Med dessa ljuskoder aktiveras vårt inre plasmaljus som länkar oss samman med universums plasmakärna, vilket förenar oss med det allomfattande medvetandet.

Våra ljuskroppar är uppbyggda av detta universella kärnämne. När vi förkroppsligar detta plasmaljus kommer våra kroppar att fungera som en biologisk dator. Detta högre medvetandemönster som innehåller vår gudomliga konstruktion kommer energetiskt att skifta vårt medvetande. Plasmaljuset återställer förlorade själsfragment, minnen, visdomar och gudomliga förmågor.

Genom att ladda ner och öppna vår energiförsörjning av plasmaljus kan vi ta emot och utbyta energi med universums kärna. Vi kan också skicka vidare plasmaljus till andra gnistor av plasma i vår omgivning.

Plasmaljuset återställer och bygger upp en inre struktur som lär oss att bevara energi och omvandla energi till drivmedel som ger oss ny oändlig kraft.

Naturen består av bioplasma och det är med hjälp av naturen som vi kan återhämta vår energi och kraft. Med artificiella konstruerade system har jorden och mänsklighetens naturliga system kommit i orytm. När vi återigen ansluter oss till det naturliga flödet i vårt sanna väsen kommer behovet av att öka vår livskvalité att bli det högsta uttrycket för den mänskliga plasmakroppen. Vi kommer då inte längre att styras av det förgångna eller av framtiden. Vi kommer heller inte påverkas av nedärvda, genetiska eller karmiska band. Vi lever då endast i nuet och i det eviga tillståndet av enhet och samhörighet med hela skapelsen.

Vi väcker nu våra Lemurianska hjärtan att leva i harmoni med allt och alla genom att öppna vår inre multidimensionella förmåga att existera med vårt oändliga och allomfattande medvetande.

Valet är nu Ditt. Kommer du välja att lyssna på störande missvisande hinder som skapar rädslor och motstånd? Bortförklarar eller förnekar din inre röst om den väg som du är ämnad att vandra? Eller låter du med ljus och kärlek bryta dig igenom illusioner av rädslor för att gå din väg och nå ditt sanna gudomliga jag och högre syfte? Det är bara du som kan välja det liv du önskar leva.

Vill du utveckla din plasmakropp och naturliga rytm av din sanna essens då finns det fantastiska erbjudandet att medverka i eventet Multiverse light codes online.

Du Jan också gör individuella sessioner via GoldenStarCode healing och DNA-Aktivering med gyllene Stjärnkoder för en högre Stjärnmedvetenhet.

Multiverse light code