Kära ljusarbetare, det är verkligen ett nöje att ansluta med dig i detta ögonblick då mänskligheten har den fantastiska möjligheten att nå en högre kosmisk medvetenhet och en mer förfinad energi. Denna tid med stora förändringar innebär en ökad möjlighet att växa samman med vårt högre Gudsmedvetande. Denna energivåg innebär en kollektiv förändring där vi har möjlighet att aktivera celler, DNA och våra energisystem att ta emot större mängder energi med högre frekvenser. Nya ljuskoder kommer också att öppna vår tallkottkörtel för vår högre själsliga medvetenhet.

Det är en stor glädje att få dela med mig av denna information som kan ge lite större förståelse om utvecklingsprocessen som många av oss just nu genomgår. Var medveten om att denna gång handlar det inte om någon liten och obetydlig frekvenshöjning som kommer att ske. Dessa nya energier med galaktiska ljuskoder kommer att omfatta så mycket mer.

Ljuskoderna inrymmer energier med en ny geometrisk struktur bestående av interstellär materia och galaxkärnor med hög luminositet. Interstellär materia är rymden mellan stjärnorna. Denna rymd av plasmaljus och lättare gravitation sammanbinder galaxer till en helhet. Luminositet är ett mått på stjärnornas ljusstyrka och mäter den mängd energi som en himlakropp utstrålar. Galaxkärnor är de allra ljusstarkaste stadigvarande källorna i universum som drar till sig enorma mängder ljusenergi.

Dessa ljuskoder kommer ge en djup förvandling som innebär att alla gamla och välbekanta mönster som länge varit en del av dig kommer att transformeras till nya kristallina strukturer som ger dig större tillgång till din högre varelse. Denna nya energiform av dig kommer att spela en viktig roll för oss alla och det kommer även att vara en avgörande faktor i din fortsatta utveckling och tillväxt.

Ju mer lager som transformeras på de fysiska nivåerna desto mer förändringar och aktiveringar kommer den eteriska kroppen att genomgå med hjälp av dessa ljuskoder. Din eteriska kropp består av olika frekvenser beroende på hur mycket som är läkt inom dig, vilket innebär att aktiveringen kommer att ske på ett personligt plan och därför kommer förändringsprocessen att skilja sig från individ till individ.

Vi kan endast utveckla det som är läkt inom oss. Allt oläkt kommer att vara outvecklat tills vi själva väljer att läka dessa delar. Dessa delar innefattar våra fysiska, själsliga, emotionella och mentala plan samt våra sinnen, ljuskroppar, energicentra och flöden.

I denna aktiveringsprocess kommer det att ske en sammanslagning mellan alla dina läkta delar och den eteriska kristallina kroppens frekvenser samt ditt högre gudomliga jag och din personlighet i denna inkarnation. Den personlighet som du är i denna inkarnation tillhör den form som din kristallina kropp valt att ta med sig in i detta högre medvetande av ditt väsen. Detta kan medföra att du kommer att uppleva en mycket intensiv övergång och sammanslagning av högre frekvenser av ljus och kärlek som kommer att manifesteras i din fysiska kropp.

Denna sammanslagning kan medföra en bubblande känsla av eufori eftersom den eteriska kroppen är mycket känslig och lätt kan tolka denna process som en magisk och upplyftande upplevelse. Däremot kan den fysiska kroppen uppleva ganska blandade känslor beroende på graden av känslighet och mängd av ljus och kärlek som flödar in i kroppen. En person kan till exempel uppleva en ökad smärta medan en annan person som är mer mottaglig för ljus och aktiveringar kan uppleva känslor av lycka och glädje.

Dessa känslor kan bero på många faktorer som:

 • Hur väl balanserad du är
 • Hur väl jordad du är
 • Det allmänna hälsotillståndet
 • Förmåga att hålla dina energier rena
 • Grad av medvetande
 • Det personliga ljusets frekvenser
 • Hjärtats styrka
 • Öppenhet för processen
 • Hur väl du litar på dig själv och flödet av denna process
 • Förmågan att släppa kontrollen
 • Förmågan att släppa det förflutna och din självbild
 • Acceptans
 • Respekt
 • Förmåga att förlåta och läka
 • Förmåga att meditera och vårda dig själv och din energifrekvens

För att höja och hålla vår energifrekvens ren behöver vi släppa gamla energiband som förbinder oss till lägre energifrekvenser. Dessa energiband håller oss tillbaka och hindrar oss från att få tillgång till våra högre universella flöden.

Det är viktigt att vara öppen för alla aspekter som sker i denna gudomliga process samt ha tillit till att allt är som det ska. Du måste kapitulera till fullo vid sammanslagningen av dina högre aspekter genom att låta processen lösa sig själv. Detta innebär att du måste våga släppa taget, speciellt de tankemönster som finns i ditt sinne annars kan du hindra flödet, vilket kan orsaka former av obehag.

De ljusarbetare som i fysisk form befinner sig på Jorden och fungerar som en ljuskanal för att jorda dessa energier kan under denna process förvänta sig intensiva energiomställningar för att föra vidare dessa energier till Moder Jord och det mänskliga kollektiva medvetandet.

Människor som är bärare av dessa nya energier och ljuskoder kommer nu att förberedas för att ha detta arbete som ett livsuppdrag. För dem är det av yttersta vikt att de öppnar upp sig för dessa energier.

För dig som kommer att förberedas för detta livuppdrag handlar det om att acceptera och låta energierna verka genom dig. Detta är vad du ska fokusera och arbeta med.

De av er som är här för att befria vägen, så kallade vägvisare, är de människor som har uppdraget att ta de första hårda energiska slagen för att slå den jordiska polariteten  i småbitar. Dessa personer måste vara väldigt balanserade och uppvisa inre frid och harmoni annars kan det bli en svår utmaning. De är här på jorden för att befria sig själva, mänskligheten och Moder Jord från makt, mörker och dualitet, vilket innebär en djup jordning i jordens kärna för att kunna integrera och förankra dessa högre energier. Vägvisare är inte bara en kanal för dessa energier, de har också en förmåga att kunna transformera och rena tunga energier.

Men det är portalväktarna bland oss som genomgår de tuffaste tiderna, detta beror främst på att de i sin fysiska form befinner sig kvar i dessa höga frekvenser genom att aktivt närvara i de högre världarna, samtidigt som de lever och parerar denna jordiska polaritet. De mänskliga portalväktarna reser fram och tillbaka hela tiden oavsett om de är medvetna eller inte, detta för att jorda och förankra dessa förhöjda energier på vår jord. De övervakar och ser till att dessa högre frekvenser förs ned till vår jord. På så vis hjälper de människor som under denna frekvenshöjning genomgår svåra och omfattade transformationer.

Portalväktarna som lever på jorden representerar de flerdimensionella aspekterna och det okända. Eftersom de oavbrutet arbetar med dessa högre frekvenser är de ofta mycket utmattade på grund av detta multidimensionella arbete. Därför är det mycket viktigt att de vilar mycket, lever i nära samklang med djur och natur samt mediterar regelbundet för att upprätthålla en konstant balans och energifrekvens, detta kommer att underlätta och främja deras jordiska arbete och uppdrag.

Alla bidrar på ett eller annat sätt i jordens uppstigningsprocess, men nu kommer allt att intensifieras och bli mer påtagligt. Denna intensifiering kan bli ganska outhärdlig om du inte står stadigt eller uppnått en inre balans i sammanslagningen med ditt högre gudomliga jag och gudsmedvetenhet. Intensifieringen har uppkommit på grund av att jordens kärna börjat vibrera i en högre frekvens med mer förfinad energi. Denna högre vibration innefattar att dualitet och den materiella världen inte längre kan harmonisera i resonans med denna förhöjda frekvens. Denna dubbelhet och materiella värld kommer bokstavligen att blekna bort och slås samman när jorden nu mer och mer tonar in i dessa nya finstämda vibrationer där allt kommer att omvandlas till ren energi med högre frekvenser.

Av denna anledning är det viktigt att vi tillåter oss själva att vara mottagliga och öppna för dessa ljusfrekvenser. För att kunna växa i resonans med denna förvandlingsprocess behöver vi ge upp det förflutna eftersom det håller oss tillbaka. Genom att vara i nuet kan vi förbereda våra kroppar för en sammanslagning med denna nya eteriska ljusfrekvens. Detta innebär att din fysiska kropp inte längre kommer att upprätthålla denna nuvarande form av materia när du kommer till slutet av denna resa. Att läka det oläkta, vara balanserad, ha ett inre sammanhang och kontakt med din ursprungskälla är mycket viktigt för din fortsätta utveckling av denna nya kristallina process. Du kommer under denna frekvenshöjning att genomgå en alkemisk process som nu kommer att lösa upp den fysiska kroppens densitet till en eterisk och lättare form som representerar den rena essensen av ditt sanna väsen.

Att nå denna kristallina eteriska form kräver inte bara ren energi det kräver även en inre medveten reflektion av din omgivning och din verklighet. Denna inre reflektion inrymmer frekvenser utan ego eller tankar, i denna inre tidsrymd får allt bara vara som det ÄR. Den mänskliga hjärnan vill gärna förstå allt och även beskriva allt med ord, detta tillstånd av mänsklig kontroll kommer i allt större omfattning att tyna bort i den grad ditt medvetande och din förståelse om dig själv som en högre universell varelse växer. Ökad medvetenhet innebär ett konstant flöde i nuet, utan några tankar eller frågor. I ett medvetet tillstånd kommer din inre kunskap, acceptans och högre väsen att träda fram och göra sig gällande.

Detta tillstånd är en stor njutning och sann lycka. I detta varandet finns det inte längre några försvar, inga mer separationer, ingen smärta, inga bekymmer och framförallt inga strider, ingen rädsla, ingen ilska eller dualitet. Du närmar dig den slutgiltiga finalen där skiftet kommer att börja med din fysiska kropp eftersom den är centrum av ditt universum och allting utgår härifrån och blir till din verklighet.

Var rädd om dig själv, ta gott om tid för att vårda dig själv, ge dig massor av kvalitet och egen tid under denna inkommande period. Du kommer snart att få reda på varför det är så viktigt att vara i ett tillstånd av inre frid, lugn, harmoni, balans och egenkärlek. Under denna period har du tillgång till galaktiska portaler med oändliga möjligheter. Dessa portaler kommer att hjälpa dig och din fysiska kropp att förflytta dig till ett tillstånd av eteriskt varande.

Tillåt dig att släppa alla måsten och krav från omgivningen dessa kommande veckor eftersom det kan komma att uppstå konfrontationer med gamla och djupa dolda smärtor, rädslor, konflikter, familjefrågor och energiband. Dessa aspekter kommer att uppdagas för att ge dig möjlighet att släppa det hela på ett avgörande sätt. Universum vill visa dig detta eftersom det bara är det förflutna som spökar i ditt sinne. Släpp allt som hör till det förflutna och förstå att det bara är en gammal del av dig själv som inte längre tjänar något syfte.

Ge inte det förflutna för mycket tankar, det handlar om att släppa och vara närvarande här och nu, var i din kropp och i ditt hjärta! Fokus på nuet, fokusera på vad du vill skapa och vad du vill förändra. Acceptera inflödet av de nya energier som strömmar genom dig och njut av processen. Låt det hända och koppla bort dig själv från allt omkring dig i detta aktuella ögonblick när dina läkta energier ansluter dig med din högre varelse, din sol, din jord, din själsfamilj, din stjärnfamilj, din gudinna, din mästare samt din högre gudomliga ljusfamilj.

Denna energivåg med galaktiska ljuskoder är en extra portal speciellt anpassad för den eteriska kristallina kroppens utveckling. Hur som helst så kommer denna portal att ge dig ett enormt bidrag som hjälper dig att öka din självkännedom, självkänsla, självförtroende tillit och styrka. Detta kommer du att behöva för din kommande resa genom dina högre dimensionella portaler och växandet av din kristallina kropp och högre jag. Släpp, släpp och släpp. Det är budskapets huvudtema. Följ strömmen och låt dig vara den du är. De inkommande energierna kommer att vara ett kraftfullt verktyg och en stor hjälp i din process att släppa. I samma ögonblick som dessa energier flödar in i din kropp finns det verkligen inget att göra än att bara släppa taget och släppa allt förflutet, vilket gör att du bara kan vara i detta NU och ögonblick.

Ha tillit till processen och tveka inte att kontakta mig för att få hjälp, min energi är alltid tillgänglig för er alla. I mina GSC-healingar får du hjälp att läka, hela och balanser kropp, ljuskroppar, sinne, själ, emotionella, mentala plan.

I det spännande eventet Multiverse Light Codes får du som önskar möjlighet att ta emot dessa nya galaktiska ljuskoder via guidade kanaliserade meditationer och healing via distans. Eventet startar 3 mars och pågår till 30 mars. Mer info och anmälan finns i länken.

Multiverse light code

Med Kärlek

Angela Johnsson

Goldenstarcode – Gudomliga ljuskoder med högre frekvenser av ljus och kärlek