Vi har alla ett gudomligt kontrakt, men för många har detta kontrakt fallit i glömska.

Därför är det många själar som glömt det högre syftet och förståelsen om varför vi är här på jorden just nu i denna tid där medvetenheten om vårt gudomliga kontrakt är viktigare än någonsin tidigare.

Många söker, men vet inte vad de söker efter. Stora ansträngningar har gjorts för att förändra det yttre, men utan resultat. Om inga förändringar sker i det inre kan heller inga förändringar ske i det yttre eftersom vår inre värld speglar vår yttre värld.

Ansträngningar som görs för att vinna materiell framgång och berömmelse är bara slöseri med tid och energi.

Strävan efter materiell rikedom och glans skuggar och berövar själens resurser och förmågor.

Ansträngningar som görs för att uppnå andlig utveckling och högre medvetenhet är de ansträngningar som ur ett högre perspektiv kommer att berika vårt gudomliga ändamål. Dessa insatser förser oss med nya universella flöden och kunskapsnycklar som hjälper oss att upptäckta vår inre essens och högre gudomliga existens.

Det första och viktigaste steget i vår andliga utveckling är att uppnå medvetenhet om oss själva för att förstå hur viktigt vårt inre arbete är för att kunna skapa det liv vi önskar leva. Utvecklingen av vår inre essens avgör arbetets kvalitéer. Ju mer vi når vår inre essens desto mer helhjärtat arbete gör vi.

För att kunna träda in i högre dimensioner behöver mänskligheten genom andlig träning utveckla högre kosmiska kunskapsnivåer. Genom andlig utveckling lär vi oss att frigöra, rena och upphöja våra frekvenser från de lägre sinneskrafterna. Denna process är avgörande för att vi ska kunna öppna vårt sjätte sinne och uppnå kosmisk medvetenhet.

Frekvenserna för dem som uppnått kosmisk medvetenhet kommer att säkras i det gudomliga nätverket. Påverkan från yttre störningar och orosmoment minskas, vilket är nödvändigt för att utvecklingen ska fortlöpa.

I samband med vår utvecklingstakt växer också vårt ansvar. Vårt gudomliga uppdrag kräver hög medvetenhet, uppriktighet och ansvar.

Ansträngningar som görs för att vinna yttre framgångar är en dyrbar förlust för själen. Dessa ansträngningar kommer aldrig att leda till andlig utveckling och medvetenhet. De som väljer att tvista och strida kommer enbart att tillfredsställa sig själva, vilket orsakar själslig skada för båda parter. Dömande orsakar att vi försakar vår själ och andliga utveckling.

Genuin utveckling är för dem som tjänar ljuset utan att känna överlägsenhet.

Ju högre dimensioner desto mer kraftfull energi. Enligt den gudomliga ordningen kommer förflyttningen av vår medvetenhet till högre dimensioner att ske i enlighet med vår andliga utveckling.

Att utveckla en kosmisk medvetenhet är en process. Kosmisk medvetenhet innebär att följa de kosmiska lagarna. Lidande uppstår när vi bryter mot dessa lagar.

De kosmiska lagarna är uttrycket för guds väsen. Denna källa av renaste ljus och kärlek är ursprunget till oändligt liv.

Genom att utveckla vår essens och kosmiska medvetenhet kan vi använda och vidareutveckla våra själsliga införskaffade erfarenheter.

Med dessa högre insikter förstår vi att våra föräldrar, släktingar och vänner är själar som vi har konfronterats med i våra tidigare liv.

Alla erfarenheter och gärningar som gjorts i tidigare liv lagras i vår mentalkropp som även kallas den kausala kroppen. Därför börjar vårt nästa liv där det förra slutade.

Vi är ett resultat av våra tidigare händelser. Vår nya fysiska klädnad är en kopia av vårt förflutna. Genom att omvandla rädslor och negativa egenskaper och händelser till positiva och kärleksfulla lärdomar frigör vi oss från gammalt skräp och inmatade återupprepningar som förföljer oss genom våra liv.

Denna ansträngning är en förutsättning för att vi ska kunna utveckla ett bättre liv som ger oss nya möjligheter både i detta och kommande liv.

Vi behöver ha tålamod, hopp och vilja för att utveckla vår medvetenhet. Det tar ofta tid innan vi uppnår och upplever förändring.

Eftersom vi lever i en värld med begränsningar och omedvetenhet om högre dimensioner så krävs det ett ihärdigt arbete för att kunna förändra gamla invanda och väl etablerade uppfattningar så att nya och helt okända uppfattningar kan integreras i vårt medvetande.

Många kommer att avvisa dessa nya och idérika uppfattningar. Högre kunskap och förståelse är svårt att bevisa i denna världsformen där referensramarna är starkt begränsade och hårt styrda.

Människor är fast i ett system med karriär som högsta mål. De som uppnår höga ställningar fylls ofta av högmod genom ära och berömmelse. Dessa maktsystem med hierarki, storhet och överlägsenhet är andlighetens motsats.

Den andliga utvecklingen som inrymmer mjuka och medmänskliga värden bygger på ansvar över alla våra handlingar. Som andliga varelser bidrar vi till skapa kärleksfulla system som baseras på harmoni, balans, frihet, hälsa, välbefinnande och välstånd. Andliga system innefattar gudomlig och andlig tillväxt för alla levande väsen som i ljus och kärlek väljer att leva ett fredligt och fridfullt liv.

Nya visioner med högre energier passar ofta inte in i denna tröga materia. Ofta är det rädslor för att förlora någon eller något som hindrar den andliga utvecklingen.

Genom att människor avvisar högre kosmiska kunskaper om evigt liv kan de med förnekelse fortsätta leva sina invanda liv i tron om att slippa ta ansvar för sina handlingar.

Om fler människor förstod att de aldrig kan fly från sitt ansvar och sina problem skulle många stora förändringar ske omgående. Alla orättfärdiga gärningar och misstag som begåtts i detta och tidigare liv måste rättas till av den som begår dem. Det är först när balansen är återställd som vi kan gå vidare i vår andliga utveckling.

Genom självhävdelse och förvrängningar av naturlagarna vänder tyvärr människor elementen emot sig själva och andra. Krafterna som vi alla fått från Skapelsekällan används på detta sätt i förstörande syfte.

Dömande är skapad av människor för att upprätthålla alla mänskliga system med förpliktelser och bestraffningar. Detta orsakar att vi förlorar mycket av vår andliga utveckling, vilket leder till att vi når nästa dimension mycket senare.

Att förvränga sanningar genom att ta bort, lägga till, censurera, motarbeta och anklaga hämmar och stagnerar vår andliga utveckling.

När vi förstår krafternas ursprungliga syfte kommer de istället att användas för att tjäna ljuset och vårt gudomliga ändamål som är gynnsamma för alla.

Om vi efter vår fysiska död har ouppklarade gärningar måste vi återvända i ny inkarnation för att skörda det vi själva sått. Återfödelsen här på jorden kommer att fortsätta tills vi lärt oss att följa universums lagar.

Reinkarnation betyder oavbrutet återfödelse och dess verkliga innebörd är att en själ kan återfödas på en annan planet i ett annat stjärnsystem och universum när själen nått en högre förståelse om livet och sina handlingar.

Jorden har under lång tid fått utstå många skador på grund av mänsklighetens oansvariga handlingar. Det som sker nu är att jorden skakar sig fri från negativa och destruktiva energier. Därför sker det dimensionella förändringar på jorden. Detta innebär att de som väljer att leva efter de universella lagarna kommer att förflytta sin medvetenhet till jordens nya 5 dimensionella verklighet.

De som väljer att leva vidare i denna högt uppskattade materiella världsform kommer genom den gamla 3D tidslinjen att slussas till en planitär verklighet där de primitiva förhållanden kommer att öka tills de väljer att följa de universella lagarna. Portarna kommer alltid att öppnas för dem som i sina hjärtan väljer att leva sina liv i harmoni med den gudomliga planen.

Alla själar har fått samma möjlighet att välja hur de vill leva sina liv. Så vi gör nu alla ett val, medvetet eller omedvetet.

När vi genom andlig utveckling lär oss att förstå de kosmiska lärorna finner vi lärdom om hur vi övervinner de begränsningar och rädslor som finns ingjutna i denna fasta världsform av bundenhet.

Människor som ännu inte utvecklat ett högre dimensionellt kontrollerat medvetande har fortfarande sitt medvetande kvar i de lägre sinnesvärldarna, vilket innebär att de är direkt utsatta för de lägre astrala krafternas inflytande.

Det kräver vilja och ansträngning att hantera livets alla processer. För att nå ett högre dimensionellt medvetande behöver vi lära oss att hantera och kontrollera våra känslor, tankar och handlingar i alla situationer och möten som vi utsätts för.

Hur vi reagerar och agerar beror på den medvetna emotionella nivån som vi uppnått. Outvecklade känslor ger omedelbara och kraftfulla reaktioner. När outvecklade känslor möter okända energier upplevs dessa som skrämmande. Allt som känns skrämmande triggar våra lägre sinnen att agera explosivt. Rädslorna har en snabb utlösande beredskap som gör att vi antingen agerar i försvar eller genom attack.

Människor med outvecklade känslor agerar ofta kortsiktigt. Kortsiktiga lösningar är ohållbara och konsekvenserna kommer bara att förvärras.

Vi behöver en stor mängd av tålamod och uthållighet för att lära oss att hantera och fokusera våra känslor och tankar så att vi kan använda våra krafter till rätt ändamål.

Vi är alla mänskliga och gör många felsteg på vår väg genom livet, men om vi rättar till våra misstag så ger det oss enorma lärdomar som gör att vi sedan kan ta stora andliga kliv framåt.

När vi utvecklat hela vårt känsloregister och upphöjt våra tankar har vi ett oändligt tålamod. Med högre vibrerande frekvenser är vi fria från stress och prestationer som ger yttre belöning. Vi verkar istället utifrån den gudomliga planen som grundas ur ett långsiktigt perspektiv som ger en gynnsam och hållbar utveckling.

Högre frekvenser ger oss en högre ljushastighet och starkare ljusintensitet. Ljusintensiteten består av skiftande färger som omger oss, vilket kallas för aura. Vilken ljusintensitet vår aura har beror på våra emotionella och mentala egenskaper och frekvensnivåer.

När vi utvecklar en högre medvetenhet då kan vi se auran som omger vår fysiska kropp. Genom aurans frekvenser kan vi avläsa individens tankar och känslor sådana som de är och inte som vederbörande med sina förställningar vill få oss att tro.

Med en högre medvetenhet kan vi bättre urskilja det som är falskt och det som är sant.

När vi förflyttar vår medvetenhet från den tredimensionella verkligheten till den femte dimensionen kommer vi i vår fysiska kropp få uppleva föreningen av vårt kosmiska gudomliga jag. I detta tillstånd lever vi som mänskliga gudomliga själar.

Vi bär alla ett fragment av gud. Med vårt femdimensionella medvetande lever och verkar vi alla som gudar i förkroppsligad form. Vi behöver i detta tillstånd aldrig förkläda eller framstå som något annat än vad vi i sanning är.

Sanning är den största kosmiska läran och att leva i sanning är en ännu större lära. När vi är sanna mot oss själva behöver vi aldrig vara rädda för någon.

Våra sinnen behöver renas och upphöjas i frekvens för att samverka med själens kosmiska nivåer. Vi består av en uppsjö frekvenser och för att nå universums högre stjärnvärldar behöver våra frekvenser passera de inre sol- och månvärldarna.

Med en högre utvecklad medvetenhet verkar vi mer ändamålsenligt. Vi bär alla oanade krafter. När vi samlar och fokuserar våra krafter då tar vi oss precis dit vi önskar och vill. Med tro och tillit är våra krafter oumbärliga.

Genom universell medvetenhet har vi fri tillgång till universums ljuskällor. Detta oändliga ljus ger oss oändliga möjligheter.

Ansvaret att höja våra frekvenser och utveckla vår medvetenhet vilar endast på oss själva och våra val.

När vårt gudomliga kontrakt har fallit i glömska har det ofta blivit ersatt med andra själsliga förbindelser och kontrakt.

Dessa själsliga kontrakt innebär att vi förbinder oss till löften och uppdrag som är obekväma och som hindrar själens utveckling.

När förbindelser inte överensstämmer med våra unika förmågor så blir det istället en tyngd och belastning som får oss att känna hopplöshet och förtvivlan.

Vårt gudomliga kontrakt är utformat så att uppdraget harmoniserar med våra unika förmågor. Det är vårt gudomliga uppdrag som ger oss livskraft, glädje och sann lycka.

Vi har under en längre tid kunnat leva i både den tredimensionella och den femdimensionella verkligen. Vi har genom olika sammanhang och möten växlat mellan dessa två verkligheter.

Vi har på så vis lärt oss förstå hur de tredimensionella energierna får oss att känna och må. Vi har också fått känna och uppleva den femdimensionella verkligheten som ger oss ett flöde av enkelhet, lätthet, kreativitet och glädje.

Men nu befinner vi oss i tiden där vi behöver välja vilken av dessa verkligheter vårt medvetande ska flytta in i.

Detta är ett val som ska ske helhjärtat. Våra ansträngningar för att flytta in i den femdimensionella medvetna verkligheten handlar om att förändra oss själva. För att leva i medvetenhet kan vi aldrig förvänta oss att någon annan ska göra förändringarna åt oss. Vi behöver själva ta ansvar för alla våra energier, vilket innefattar våra tankar, känslor, val och handlingar. Vi behöver ta tillbaka vår egen makt och kraft. När vi låter andra bestämma och välja åt oss överlämnar vi vår makt och kraft.

Allt består av energier och vi påverkas därför av alla sammanhang där vi är involverade, detta gäller inte bara fysiska möten utan också energimässiga sammankomster som sker via distans.

Allting i vårt universum omfattas av lagen för gradering. Det är vår andliga process med utmanande mentala och känslomässiga prövningar som ger oss möjligheter till utveckling och uppgradering. Varje uppgradering innebär att vi får nya ansvarsområden och befogenheter.

I denna verklighet där både det 3D och 5D samexisterar sker många andliga sessioner som utförs i okunskap och med omedvetenhet om de kosmiska lagarna. Detta orsakar att våra frekvenser blir uppblandade. Att mixa olika frekvensnivåer kan leda till obalans. Lägre frekvenser har syftet att motverka och sakta ner högre frekvenser.

Att blanda ihop alla frekvenser i en och samma gryta kan medföra en salig röra. Denna urladdning kan slå ut vårt energisystem och bromsa vårt flöde. Andliga sessioner som utförs utan kunnande om frekvensernas syfte och hur olika frekvensnivåer påverkar kropp, själ och vår universella uppkoppling kan ge oanade konsekvenser.

För att utföra andliga sessioner behöver vi uppnå en högre gradering som ger oss befogenhet att arbeta med frekvenser. Denna befogenhet innebär att andliga sammankomster sker via en gudomlig frekvenskanal där ett högre gudomligt healingteam alltid övervakar de andliga sessionerna så att frekvenserna kopplas upp och anpassas till den nivå som varje frekvens vibrerar.

I denna samverkan sker andliga sessioner via det högre gudomliga nätverket. Det gudomliga nätverket är uppbyggt i olika dimensionella frekvensnivåer. Genom denna uppkoppling säkras frekvenserna utifrån frekvensnivå. Högre frekvensnivåer kan endast uppnås genom rening och balansering. Därför kan aldrig olika frekvensnivåer beblandas med varandra.

För att medverka i det gudomliga nätverket behöver vi göra ett aktivt och medvetet val. Alla medverkande får alltid den dos av energier som är anpassade utifrån individens frekvens- och utvecklingsnivå. Varje individ ansvarar för att ta emot, bearbeta och transformera för att på så vis rena och upphöja sina frekvensnivåer.

Det gudomliga nätverket samverkar för den gudomliga planen och vårt högre gudomliga syfte. Nätverket består av ett gudomligt energimönster som stärker vår gudomliga energistruktur.

Mänsklighetens energier har under lång tid beblandats, vilket skapat oreda. Nu sker en stor städning där det lågfrekventa skils från det högfrekventa.

Var alltid medveten om att våra frekvenser påverkas av alla sammanhang där våra energier är involverade. Detta innefattar våra tankar, känslor, förbindelser och energimässiga band, både på det medvetna och omedvetna planet.

Därför är det extra viktigt för oss att nu känna in och urskilja vilka miljöer och sammanhang som vibrerar i lätthet och som ger oss inspiration, utveckling, energi och kraft. Det är också viktigt att vi kan känna och förstå det högre syftet i de energier vi väljer att medverka.

För att kunna urskilja frekvensernas nivåer som vi möter i olika sammanhang behöver vi först lära oss att förstå vår essens som inrymmer vår rena frekvens av sårbarhet, skörhet och känslighet.

Var extra noggrann att vid medverkan i andliga sessioner alltid försäkra dig om att de ansvariga vet och kan hantera energierna genom att själva hålla frekvenserna i rena och höga vibrationer.

Individer som själva har svårt att hålla sina egna frekvenser i rena och höga vibrationer kan aldrig hjälpa andra i detta ändamål.

Genom lagen om gradering måste vi först hjälpa oss själv att uppnå högre frekvenser innan det är möjligt att kunna hjälpa andra. Om denna process att hjälpa andra påskyndas kan detta medföra mer skada än nytta.

Det finns inom andligheten de som verkar via sinnets lägre krafter. Sinnets lägre krafter kan visa sig i olika förklädnader och skepnader. Vi lär oss att känna igen dessa energier eftersom dessa möten ger oss känslan av obehag som får oss att känna oss obekväma, begränsade och underlägsna. Var medveten om att våra högre frekvenser alltid signalerar om varning när dessa sammanträffanden sker. Vi har olika varningssignaler så lär dig förstå hur dina frekvenser reagerar om du utsätts för dessa lägre krafter.

Dessa lägre vibrationer matar oss med återupprepningar som får oss att känna oro, ångest, skuld och rädsla.

Tro, hopp, tillit, tålamod, ödmjukhet, välvilja samt kontroll över våra tankar och känslor samt förståelse om vårt eget värde, vilket innebär att vara ärliga mot oss själva så att vi vågar leva och tala vår sanning är viktiga egenskaper för att nå en högre frekvens och medvetenhet.

Mörkret fick rätten att under ett universellt tidevarv regera över jordens 3D verklighet efter att ha vunnit över ljuset.

Tillvaron på jorden har därför under lång tid varit styrd av krafter som med lågfrekventa vibrationer skurit bort oss från universums högre dimensionella ljus- och frekvenskanaler.

Detta tidevarv av mörker har nu passerat därför har det högre gudomliga ljuset med hjälp av gudomliga insatser haft ändamålet att ta sig igenom alla stängda portaler för att med full ljusstyrka återigen etableras här på jorden.

Ljuset är tillbaka med sina gudomliga helande krafter. Det gudomliga ljuset ger alla som helhjärtat önskar leva och verka utifrån de universella lagarna extra ljuskrafter som ger oss inre styrka att upphöja våra frekvenser och förflytta vår medvetenhet in i de högre dimensionerna.

I vilken verklighet väljer nu du att flytta in din medvetenhet?

Genom att välja den högre medvetna verkligheten gör du dig fri i från ogynnsamma förbindelse för att leva och verka i högre frekvenser av renaste ljus och kärlek.

I den medvetna verkligheten följer du helhjärtat ditt gudomliga kontrakt i enighet med den gudomliga planen.

I den omedvetna verkligheten stannar vi kvar i den lägre frekvensen av förpliktelser där vi låter andra styra våra liv. Men just nu kopplas denna lägre frekvens bort från jorden eftersom det nya universella tidevarvet innebär att jorden träder in i en högre dimension och ny era. De omedvetna kommer därmed förbli omedvetna så länge de väljer att leva i mörker.

Alla har samma val och möjlighet, men detta är ett val som varje individ endast själv kan välja. Vi kan aldrig förvänta oss att räddning eller frälsning kommer utifrån.

Under denna överflyttning av våra energier och medvetenhet kommer vi möta utmaningar.

Vi befinner oss nu i ett energimässigt krig där den lågfrekventa kanalen gör allt för att kontrollera och hålla kvar så många energier som möjligt i rädsla.

Det är genom våra ansträngningar som vi höjer våra frekvenser. Vi prövas för att stärka våra frekvenser av kärlek och ljus. Genom tillit till våra inre gudomliga förmågor höjs våra frekvenser.

När vi kopplar upp våra högre frekvenser till universums gudomliga nätverk ansluts våra frekvenser med nätverkets dimensionella energiströmmar som förser oss med gudomligt ljus. Det gudomliga ljuset omger oss med ett gudomligt beskydd som ökar vår inre ljusintensitet, immunitet och motståndskraft.

Tiden är nu kommen för oss att välja. Arkiven med våra gudomliga kontrakt som finns bevarade i de högre dimensionella frekvensnivåerna är nu redo att öppnas. De gudomliga arkiven kan endast öppnas genom en högre universell medvetenhet om vårt gudomliga ansvar.

Var medveten om att vi alla har den fria rätten att göra detta val. Men ansvaret att välja är endast vårt eget, utan medvetet ansvar och aktivt val kommer vi aldrig vidare i vår andliga utveckling.

Ljusmeditationer med helande energier och flöden kommer att ske via det gudomliga nätverket vid energistarka dagar. Dessa vibrationer har syftet att stärka vår gudomliga frekvens av ljus och kärlek och vår medvetenhet om vårt gudomliga kontrakt,

Mer information om dessa ljusmeditationer kommer att publiceras i FB-gruppen GoldenStarCode.

Länk till FB-gruppen: https://www.facebook.com/groups/129592854068590/?ref=share

Med ljus och kärlek
Angela