Om vår andliga energi är svag så kan yttre kraftfulla energier dominera oss.

Under årets som varit har vi ljusarbetare fått genomgå stora prövningar som utmanat oss att stärka vår andliga energi genom att stå starka i vårt ljus och i vår sanning.

Dessa prövningar med motsättningar har innefattat anklagelser, hot, förlöjliganden, hån, förtal, påhopp och smutskastning. 

Informationen som kommer från högre makthavare är ofta bristfällig och utformad för att överensstämma med systemets lagar och regler. På detta sätt används information snarare i syfte att upprätthålla kontroll än att upplysa. Information som baseras på kontroll sänder ut vibrationer av rädslor. Ur rädslor föds dömandet.

När vi matas med rädslobaserad informaion sker dömandet utifrån ofullständiga spekulationer och antaganden. Kritik som kommer från dessa lägre sinneskrafter är negativ och skadlig för våra frekvenser. Rädslobaserad information är inte bara en utlösande faktor för dömande utan skapar även oreda, kaos, konflikt, misstänksamhet, ohälsa och onödigt lidande.

Det är genom vår högre ambition och vilja att utveckla våra inre krafter som befriar oss från de yttre dominanta krafterna. Krafter som genom kontroll vill dominera över andra är själviska krafter som endast har syftet att försvaga vår andliga energi genom rädsla, övertygelser och maktmissbruk.

Träning gör oss starka och prövningar ger oss träning. När vi genom träning lyckas att övervinna våra prövningar då stärker vi vår andliga energi. Det är genom träning som vi också lär oss urskilja information som vibrerar i rädsla och information som vibrerar i kärlek. Kärlek är den vibration som stärker vår andliga energi.

Ju starkare vår andliga energi är desto högre frekvenser och energiflöden kan vi uppnå.

Vi är gudomliga väsen som innehar universella själsgåvor.

Vi har samma uppbyggnad som universum. Jorden är en prick i universum, precis som en cell är en prick i oss.

En förändring är endast möjlig om den sker på cellulär nivå.

Våra gener och kromosomer har därför en avgörande betydelse i vår andliga utveckling. Gener och kromosomer är viktiga byggstenar som utgör vår cellkärna och DNA. 

Våra gener går aldrig förlorade. I det gyllene galaktiska biblioteket finns arkiven med vår EssensGen som innehåller vår genetiska kod med alla våra utvecklingsgener från vår begynnelse fram till vår nuvarande existens.

När vår cellulära Essens energi kommer närmare våra andliga potentialer har vi möjlighet att utveckla Essensens universella potentialer.

Föreningen av vår cellulära och andliga potential ger oss helhet. De andliga energiernas gränslösa potentialer utlöser en inre förändring i vår cellulära Essens.

Denna oändliga kraft får vi tillgång till genom vår rening och viljekraft att använda vår positiva kraft. Vår positiva kraft drar till sig energiströmmar med högre energifrekvenser.

Tvivel, negativ inställning och vidskepelser försvagar de andliga energierna,

Var god, tänk gott och gör goda handlingar är tre positiva egenskaper som renar och stärker vår cellulära Essens och energi. Dessa ord är lätta att uttala, men svåra att tillämpa.

Att med ödmjukhet, godhet och välvilja stå i vår sanning kräver mycket träning, men också ett stort tålamod och uthållighet. Det är denna inre styrka som stärker vår andliga energi.

Sammansmältningen av vår cellulära och andliga energi väcker vår EssensGen.

Kraften i vår EssensGen är den enda kraften som förbinder oss med våra Universella potentialer.

Vår EssensGen är skapad i enlighet med universum. EssensGenen består av en kärna med universellt medvetande.

Varje inkarnation finns registrerad i vår EssensGen. Dessa filer är kodade i chiffer.

Chiffer är en hemlig skrift bestående av koder. För att avkoda detta kodsystem behöver vi nycklar. Dessa nycklar får vi tillgång till genom att uppnå andlig styrka i vår EssensGen. Med denna kraft kan vi upphöja våra frekvenser.

Genom högre frekvenser kan vi öppna upp våra filer med tidigare inkarnationer och på så vis återställa avvikelser och genmanipulationer som skett i vårt DNA.

Vår EssensGen är en genetisk uppsättning som härstammar från ModersGenen. Vår ModersGen är bestående och kan aldrig skadas eller förstöras.

Från vår ModersGen kan vi återställa inkarnationsfiler i vår EssensGen som blivit skadade. 

EssensGenen består av ett länksystem som kopplar upp oss till universums energiströmmar.

Genom att läka och återställa vårt DNA kan vi genom vår DNA-spiral koppla in oss i universums högre dimensionella energisystem. Denna återinstallation och uppkoppling med universums ljuskällor aktiverar Gudsmedvetenheten i vår EssensGen.

Guldenergin är en stark kommunikationskraft som förädlar våra frekvenser och förstärker vårt DNA och vår inre kommunikation med universum. Guld är den energi som flödar genom universums dimensionella energinätverk. Denna aktiva energi pulserar via de högre solsystemens gyllene strålar.

Diamanter är unika skapelser som genom geologiska tidsåldrar färdats från jordens inre för att slutligen resultera i fascinerande alster.

Diamantenergin har sitt ursprung i jordens innersta källa, men energin finns också aktiv i universums månsystem.

Diamanter består av grundämnet kol som under oerhört lång tid och under högt tryck kristalliserats djupt ner i jordskorpan. Diamantenergin bär därför den speciella styrkan att stärka vårt inre ljus och motståndskraft.

Med denna oövervinnerlig kraft har diamantenergin förmågan att stärka den andliga energin, vilket minskar vår påverkan från yttre dominanta krafter.

Överföring av guld- och diamantenergin sker genom transformationskanaler som är sammanlänkade med universums högre gudomliga källor och energinätverk. Dessa healingkanaler bär en stark transformerande kraft.

Denna rena energi reparerar och sammanför cellkärnans universella energier. Denna energi med högre frekvenser är en stor hjälp för att kunna koda upp EssensGenens inkarnationsfiler.

Att återigen få tillkomst till våra inkarnationsfiler är av stor vikt för att finna avvikelser i våra gener som hämmar DNA-spiralens universella förbindelse. Avvikelser  uppdagas genom att filerna skannas av.

Det är genom healingkanalens anslutning till de gyllene galaktiska biblioteken som Essensgenernas originalkoder kan laddas ner från ModersGenen.

Genom denna nerladdning kan DNA-spiralens gener rekonstrueras och förbindelsen med andra universum, galaxer och dimensioner kan återställas.

Kärleken vinner kraft då våra frekvenser upphöjs. Men om våra frekvenser sänks förlorar kärleken kraft.

Kärlek är en vibration som genomsyrar hela universum. Genom denna genuina kärlek existerar ingen förväntan eller villkor.

Det är den universella kraften i EssensGenen som stärker och förfinar DNA-spiralens frekvenser. DNA-spiralens frekvenser är vår universella sändare och mottagare.

Genom våra förfinade frekvenser tar vi emot universums energi som omsluter oss med genuin kärlek som integrerar oss med naturen och vår andliga energi.

När universums genuina kärlek sammansmälter med vår inre EssensGen strömmar universums kärleksvibrationer igenom oss. Denna vibration transcenderar oss bortom alla gränser.

Vi består av billioner celler. En inre förändring ger oss oanade krafter och oändliga möjligheter att stärka vår ljuskraft och vibrationer att uppnå ett högre dimensionellt medvetet tillstånd.

Vi är alla gudomliga väsen med Essentiella inneboende förmågor att utveckla vår DNA-spiral och multidimensionella ljuskanal.

Genom den gyllene tidsåldern har universum öppnat en gudomlig energiström som assisterar och stödjer utvecklingen av våra universella potentialer.

Denna gudomliga energiström är tillgänglig för alla oss som gediget och innerligt arbetar med att utveckla vår inre Essens genom att stärka vår andliga energi.

Det är därför starka energiströmmar som våra frekvenser nu kommer att passera för att uppnå dessa högre universella medvetandenivåer. Energiströmmarna bär en genetisk signal från de galaktiska gyllene arkiven som vår EssensGen kommer att svara an på.

De universella kärleksvibrationerna som  strömmar genom vår Essens har en stark och verkningsfull kraft som kommer att ha en avgörande betydelse för jorden och mänsklighetens övergång till högre dimensioner. Vibrationer som strömmar genom vår renaste Essens ger ett gudomligt avtryck i vårt mikrokosmos, vilket har direkt påverkan på makrokosmos.

Med dessa ord önskar jag göra oss alla medvetna om att vår inre Essens inrymmer enorma potentialer. Med hjälp av de gudomliga energiströmmarna återställer vi den gudomliga ordningen i oss och på jorden.

För dig som är intresserad om utvecklingen av vårt DNA  och högre universella potentialer finns mer information  i texten om GSC-Aktivering.

Med Kärlek
Angela