När mänskligheten förstår sitt gudomliga ursprung och samband med universum kommer den gudomliga kraften att strömma genom våra gudomliga hjärtan. För att bli ett med vårt gudomliga jag behöver vi förädla våra energier, tankar, känslor och mänskliga medvetenhet att vibrera i linje med vår högre själsfrekvens.

Denna förädling innebär förmågan att utveckla vår egen kärlek, inre kraft och medvetande att motsvara den universella medvetna kraften som existerar i de högre dimensionerna.

Med denna rena kanal blir vi mottagare av den högsta visheten som vibrerar i den ädlaste form av gudomlig kärlek.

Dessa egenskaper kan endast utvecklas av eget inre arbete, vilket handlar om att lära sig se, känna och höra med själen.

Att lära sig att se med själens ögon innebär förmågan att se bortom alla ting. Genom att läsa med själens ögon och känna med själens finstämda frekvenser kan energierna avläsas i olika frekvensskalor. Detta gör att vi kan tolka vibrationen i det som skrivs, sägs och görs. Med denna inre förmåga kan vi lättare avgöra om informationen som förmedlas vibrerar i sanning, kärlek, rädsla eller skrämsel.

Att känna med själen gör att vi kan känna av vibrationerna i atmosfären. Själens ljusfrekvenser har en enorm inkännande förmåga som gör att vi tydligare kan känna in, tolka och förstå frekvenserna i dem vi möter.

Genom själens hörande blir vi gudomligt vägleda. Det är själen som är mottagare av högre frekvenser. De är också med själens kodex som vi kan omvandla energier och universella ljuskoder till information som sedan kan spridas genom ord, skrifter och handlingar.

Själen bär en inre urskiljningsförmåga och skarphet som vi alla har tillgång till om vi väljer att utveckla dessa egenskaper. Denna träning innefattar att befria medvetandet från den materiella världen.

För att utveckla våra själsliga förmågor behöver vi visa viljan och kraften att prioritera ändamål som genererar högre medvetenhet och expansion. Målet med vår andliga resa är att vi ska bli våra egna mästare och återta vår egen makt och kraft. Varje själ ska bemästra sina inre krafter och unika förmågor. Men för att bli våra egna mästare behöver vi först stärka vår inre själsliga kontakt och förstå hur vi kan använda själens inneboende krafter och förmågor.

För att utveckla formen av fulländning behöver vi lösa upp våra begränsade sinnen och ingjuta det eviga livet inom oss. I takt med att vi utvecklar våra inneboende själsliga krafter kommer vi också kunna lyfta denna materiella värld till allt högre utvecklingsformer.

För att nå dessa högre utvecklingsformer behöver våra själar aktivera den gudomliga koden. Denna kod är en hjälp för att avidentifiera oss från sinnet. Att identifiera oss med sinnet skapar ofta problem. Sinnet begränsar och blockerar hjärta och hjärna och därmed själens tillträde till en högre stjärnmedvetenhet.

Denna gudomliga kod handlar om kontakten med vår högre existens och den Gudomliga Skapelsekällan som vi öppnar genom själens närvaro i våra hjärtan. Med denna kod stärker vi vår inre kraft att leva efter hjärtat istället för att låta sinnet styra. När vi finner den gudomliga källan i oss själva då önskar vi att endast leva vår mission, vilket också är förenat med den högre gudomliga viljan.

Koden är också till hjälp för att skapa ett gudomligt beskydd mot yttre energier. En del människor är extra känsliga när andra människor eller energier kommer in i deras energifält. Därför är det bra att skapa detta beskydd för att minska omgivningens påverkan. Reducering av yttre störningar gör att vi i istället kan rikta vår uppmärksamhet och fokus att utveckla våra inre själsliga förmågor.

Med denna kod kan vi skapa ännu större dragningskraft genom att skapa en vibration som drar till sig det vi innerst inne önskar. Koden stärker kroppen att vibrera i själens frekvens, vilket ökar dragningskraften för våra önskningar. Fokusera på din inre önskan, låt koden hjälpa dig att höja din frekvens. Känn glädjen över att redan ha det du önskar dig. Visualisera och upplev denna känslan. Stärk känslan genom tillit och tro. Lev din dröm. Kom också ihåg att tacka för alla gåvor som universum villkorslöst sänder dig.

Att aktivera själens gudomliga kod är ingen garanti för omedelbar uppvaknande. Men koden hjälper oss med förståelse och insikter i vårt inre läkande, vilket är grunden för en medvetandehöjning.

Genom själens högre stjärnmedvetenhet kommer vi att kunna utveckla en eterisk och kristallin struktur. Via tallkottkörtelns kosmiska förbindelse kan vi aktivera vår eteriska hjärna med 144 stjärn-ljuspunkter. Dessa ljuspunkter består av strömkretsar som förbinder oss med det högre gudomliga nätverket.

Varje aktiverad krets av ljuspunkter kommer i detta geometriska rutnätverk att förbinda oss till en universell portal och kraftkälla av ljus. Dessa portaler är utbyte av ren energi. Energi av kärlek, ljus och kraft kan via portalerna pulsera in i hjärnans ingångspunkter.

Aktiveringen av hjärnas strömkretsar med stjärn-ljuspunkter sker successivt eftersom vi behöver anpassa oss till denna nya gudomliga stjärnmedvetenhet.

Hjärnan har med denna kristallina ljusstruktur inga begränsningar eftersom den samverkar med den högre gudomliga intelligensen som existerar i allt som ÄR. Med färre begränsningar kommer kroppens kapacitet att öka och vi kommer kunna utveckla nya förmågor som vi med vår tidigare medvetenhet trodde var omöjliga.

Det finns en kritisk massa för att mänskligheten ska kunna uppnå en kristallin struktur. Den har nu blivit uppnådd. Alla som väljer att stiga med denna jordiska vibrationshöjning kommer att utveckla denna kristallina struktur.

Detta sker i takt med att vi vibrerar i mer ljus och kärlek. Varje individ väljer omvandlingen och omfattningen av vårt fysiska energisystem utifrån själens utveckling. Det är flödet i vårt fysiska energisystem som avgör hur mycket energi vi kan att ta emot. Vi har alla olika grad av fysisk och själslig styrka och kapacitet därför har alla sin unika tidpunkt. Eftersom den universella lagen och frihet gäller behöver vi be och ge tillåtelse till vår högre gudomliga intelligens att utveckla våra energiflöden och system till denna kristallina struktur.

För att låta vår högre gudomlighet existera inom oss behöver vi utveckla våra själsliga förmågor, vilket först kan ske när vårt medvetande höjer sig över sinnets begränsningar.

I februari finns tre spännande event med gudomliga stjärn-ljuskoder som ger oss möjlighet att stärka vår inre själsliga kraft och högre stjärnmedvetenhet.

Event online: Gudinnehealing 2 februari-23 februari

22 dagars Gudinnehealing med Christina och Angela

Kurs i Göteborg: Den Gudomliga Själen 1 februari -2 februari

Den Nya Tidens Energiarbete – Den Gudomliga Själen

Kurs i Göteborg: Den Hel-Ande Koden 29 februari

Den Nya Tidens Energiarbete – Den Hel-Ande Koden