Den första veckan i juli öppnas varje år en helig gateway mellan jorden och stjärnan Sirius som förser oss med nya uppsättningar av högfrekventa energier som resonerar med den gudomliga frekvensen.

Dessa inkommande energier från Sirius är av stor betydelse för vår andliga utveckling. Energierna är en gudomlig hjälp för oss att stärka våra vibrationer, i syfte att höja vår frekvens och nå nya andliga framsteg.

Denna energiport uppstår när solen står i korrelation med stjärnan Sirius, som är belägen vid Kräftans zodiak.

Solen och Sirius konjunktur når sin topp den 4-5 juli. Vi har alla möjlighet att komma åt denna högfrekventa energi av kärlek. Energin kan vi använda för att öppna nya flöden av inspiration, hälsosamma livsmål, innovationer och kreativt skapande.

Energierna ger oss också kraft att förfina vår intuition och känslighet som är av vikt för att kunna uppnå en högre grad av medvetenhet och kärlek.

Sirius har alltid varit högt vördad av många antika kulturer. Enligt dessa kulturer har Sirius ansetts vara vår andliga sol.

Vår sol förser oss med livsenergi, värme, näring och ljus. Solen är det som håller oss vid liv genom att vara närvarande i vår jordiska verklighet.

Sirius, som lyser 23 gånger starkare än vår sol, är vår andliga sol och den hjälper oss att aktivera nya eteriska ljussträngar, vilket gör det möjligt för oss att öka vår ljuskapacitet. Våra celler behöver nu öka kvoten av högfrekvent ljus för att stärka vår inre spiral så att vi kan förflytta oss till högre nivåer av andlig medvetenhet.

Om solen värmer och helar vår kropp och jord så värmer och helar Sirius, som har en djup och innerlig kontakt med vår galax, vår själ.

Även om Sirius är en avlägsen stjärna långt från vår planet så har den en viktig plats i berättelserna från många antika kulturer.

I det antika Egypten ansågs Sirius vara stjärnan med det gudomliga ljuset som gudinnan Isis bar i sitt hjärta och själ. Isis var kärlekens gudinna med visdom om det eviga gudomliga livet som upprätthåller cyklerna av död och återfödelse.

I forntida kulturer ansågs Sirius vara en portal till de högre gudomliga rikena, och energierna som flödade genom Siriusporten gav de forntida civilisationerna gudomliga budskap som var av betydelse för de kommande cyklerna i deras liv.

Enligt antika berättelser var också Sirius portalen till himlen där våra själar färdades igenom för att lämna detta jordeliv och gå vidare in i nästa form av liv.

För de forntida kulturerna var stjärnan Sirius i linje med vårt andligt uppvaknande. Denna linje ansågs inrymma alla de viktiga cyklerna av transformation som inträffar när våra själar väljer att berikas med nya utvecklande erfarenheter som sker genom vår jordiska resa och allt som existerar därefter.

Sirius högfrekventa kärleksljus håller också frihetens vibration. Dess energi kan hjälpa oss att släppa begränsningar och känna oss fria att våga uttrycka vårt sanna gudomliga jag.

Denna frihetsenergi kan också fungera som inspiration och hjälp för oss att göra de åtgärder och förändringar som behövs för att nå våra mål och förverkliga våra drömmar.

Sirius ses också vara hem för en högt utvecklad civilisation som besitter extremt avancerade innovativa och helande förmågor.

Även om det finns många stjärnfrön som redan känner sig starkt kopplade till Sirius, kan det vid denna tidpunkt när Sirius gateway står öppen bli lättare att ta emot de gudomliga budskapen som våra sirianska ljusvänner sänder oss.

Denna stjärnportal aktiverar också våra sirianska stjärnfrön som gör det möjligt för oss att väcka upp minnen från vår själsliga existens på Sirius.

All denna högfrekventa energi som flödar in genom Sirius stjärnportal under första veckan i juli är en viktig tid för oss själar på jorden. Denna energi förser oss med gudomliga möjligheter att öppna och ansluta hjärtats djupare eteriska nivåer som främjar vår andliga medvetenhet. De djupare eteriska nivåerna ökar vår känslighet och receptiva förmåga att ta emot budskap från den gudomliga sfären.

Energierna hjälper oss att finna en ny frihet inom oss själva genom att förhöja, förfina, förstärka och fördjupa våra energier så att vi kan uppnå ett högre tillstånd av gudomlighet i våra liv.

Detta är också tiden då vi kan finna oss själva och vårt inre sanna gudomliga jag. Vårt högre gudomliga jag bär kompassen att tona in och integrera de högre dimensionella stjärnnivåerna i oss och på jorden.

Det är med ödmjukhet som vi låter oss hedra och känna tacksamhet till våra egna cykler av död och återfödelse samt all den gudomliga vägledning som hjälper oss att utveckla mer av våra andliga förmågor.

Elementen jord, luft, vatten och eld hjälper oss att ta emot denna kraftfulla andliga energi under denna portalöppning i juli. Du kan stärka din mottaglighet genom att vistas eller meditera i naturen.

Att medvetet ta emot och samverka med dessa andliga energier ökar vår möjlighet att aktivera mer av vårt högre dimensionella chakrasystem. Våra högre gudomliga chakran stärker vår inre spiralkraft och kontakt med vårt högre gudomliga jag samt våra andliga guider, skyddsänglar eller andra gudomliga ljusvarelser som förser oss med universell vägledning.

Denna energi ger oss också hjälp att rensa, rena och omvandla lägre energier till att anta högre frekvenser.

Så ta detta unika tillfälle till att boosta kropp, ljuskroppar och sinne med positiva och kärleksfulla vibrationer. Genom detta inre energiarbete kan vi finna mer frid och frihet inom oss samt öppna oss för högre visioner som aktiverar vår andliga kreativitet och innovativa förmågor att skapa våra gudomliga liv.

När vi samverkar med denna energi kan vi känna hur inspirationen inom oss spirar och vi kan plötsligt få en ingivelse att bara låta oss göra något helt oväntat som bryter gamla och djupt inrotade mönster och gränser.

Det är nu det händer. Genom denna gateway och portalöppning mellan Sirius och jorden förser Universum oss med möjligheten att ta klivet in i en ny gudomlig verklighet som ger oss inre frid, frihet harmoni och glädje.

Allt vilar i våra händer. Det är avsikten i våra tankar, känslor, ord och handlingar som är avgörande om vi är redo att ta detta andliga kvantumsprång.

Rädslor, tvivel, oro, missunnsamhet, avundsjuka, agg, besvikelse, anklagelser, beskyllningar, skuld, projiceringar av smärta, ilska och irritation är energier som stoppar oss från att ta detta kliv.

Däremot kommer alla kärleksfulla och positiva tankar och känslor både till oss själva och till andra att förstärkas i mångfald av dessa andligt upplyftande energier som nu flödar in via Siriusportalen.

Tillåt dig att göra det du älskar. Välj att vara i positiva miljöer och sammanhang som ger dig glädje. Det är nu extra viktigt att du håller dina tankar och känslor rena för att vibrera i en högre frekvens av kärlek.

Sprid bara gott till allt och alla. Uppmärksamma och möt allt som får dina energier att vibrera i lägre frekvenser med kärlek, ljus och tacksamhet.

Alla möten, situationer och sammanhang oavsett vilka känslor som upplevelsen inom oss väcker ger oss alltid nya berikande lärdomar.

När vi lyckas att släppa energier som sänker vår frekvens med kärlek, förlåtelse och tacksamhet får vi tillgång till dessa lärorika insikter som inryms i varje upplevelse. Bakom varje smärta som vi läker finns en gåva som leder oss vidare på vår andliga väg.

Allt kärleksfullt som vi nu gör mot oss själva och andra kommer genom samverkan med detta högfrekventa flöde att generera exponentiell andlig tillväxt.

Denna dynamiska kraft hjälper vår inre spiral att svara an och stiga med dessa högre frekvenser. Genom vår expanderande spiral stiger vi in i tillståndet av total gudomlig närvaro med vibrationer av oändliga möjligheter.

Detta sker när vår energifrekvens vibrerar i samma frekvens som vibrationerna i denna gudomliga verklighet.

Inkarnerade själar med anknytning till Sirius kommer starkt att känna av denna portalöppning då de är extra känsliga för just dessa högfrekventa energiflöden.

Själar med siriansk härkomst bär den receptiva förmågan att tona in och föra ner större mängder av dessa energier. Dessa själar är nu redo att vara mottagare och sändare för detta ljus eftersom de vet att energierna har en stor och avgörande betydelse för mänsklighetens andliga utveckling.

För att underlätta detta energiarbete vill jag därför upplysa dessa själar om att det även finns motarbetande krafter som kan komma att riktas mot dem med avsikten att försöka hindra detta viktiga energiarbete.

Rosenkvarts är lämpliga kristaller för att tona in och samverka med dessa Sirianska energier.

Om du har jordande kristaller som hematit, rökkvarts eller svart turmalin så använd gärna dem tillsammans med rökelser som palo santo och salvia eftersom detta ger extra beskydd för negativa och motverkande energier.

Men viktigast av allt är att möta alla former av energier med kärlek. Kärlek löser upp och omvandlar lägre energier till att vibrera i högre frekvenser.

Undvik rädsla och oro eftersom dessa känslor endast förstärker det negativa.

Energierna från Siriusportalen är som starkast den 4/7, då vi denna dag har mästartalet 11.

Vibrationen 11 stärker vår uppstigande DNA-spiral och tillsammans med årets kärleksvibration 222 kommer dessa sirianska energier att aktivera mer av våra själsliga uppstigna liv och gyllene tidsåldrar som vi upplevt i andra dimensionella och parallella tidslinjer.

Med Kärlek
Angela Johnsson